Přeskočit na obsah

Infolist: Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Glopolis vydává infolist, který přispívá do debaty o koherenci Společné zemědělské politiky EU s principy rozvojové spolupráce.

Členské státy EU na cestě k soudržnější rozvojové politice

7. 06. 2012

Nedávno vydaná studie "Členské státy EU a jejich směřování k vyšší koherenci politik pro rozvoj (PCD)" se zabývá tím, jak byl doposud uplatňován politický program EU, jehož náplní je soudržnost nerozvojových politik s rozvojovými cíly, a navrhuje několik kroků, jak v tomto ohledu soudržnost evropských politik ještě zvýšit.

Infolist Ženy a zemědělství v Africe

Glopolis vydává infolist o roli žen v africkém zemědělství a tím i v boji proti hladu.

Informační balíček: Faktory ovlivňující zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe

Téma hladu a potravinových krizí v poslední době rezonuje na mezinárodní politické a ekonomické scéně především v souvislosti s rostoucími cenami základních potravin. Glopolis proto představuje informační balíček zaměřený na některé faktory, které prohlubují současné problémy při zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe.

Infolist Klimatická změna a přenos technologií

Glopolis vydává infolist zaměřený na roli nových technologií v naplňování celosvětových klimatických cílů.

Studie Ekonomika v pohybu

6. 12. 2011

Glopolis vydává studii zaměřenou na problematiku daňových rájů.

Rozvojové následky světového soupeření o zdroje

30. 11. 2011

Glopolis vydává briefing paper, který se zaměřuje na rozvojové následky světového soupeření o zdroje.

Infolist: Summit OSN ke změně klimatu v Durbanu

Glopolis a Klimatická koalice vydávají infolist k blížící se konferenci OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu (28. 11. – 9. 12. 2011).

Infolist Vyhrňme si nohavice

Hnutí Duha, FoRS, CDE a Glopolis vydávají infolist zaměřený na adaptaci na klimatické změny.

Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?

14. 07. 2011

Glopolis vydává studii Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?

Tato studie se zaměřuje na tři problémové aspekty fungování Evropské investiční banky (EIB): metodu hodnocení projektů, otázky transparentnosti a sektorového zaměření investic. Důraz je přitom kladen na dopad politiky EIB v těchto oblastech na ekologickou udržitelnost a úroveň korupce v cílových mimoevropských zemích. Snahou je zjistit, do jaké míry je kritika činnosti Banky skutečně oprávněná a tam, kde je to možné, nastínit řešení problémů.

Jako nejzávažnější problém, který se prolíná se všemi ostatními, se ukázala nízká slučitelnost institucionální motivace Banky s ekonomickým rozvojem zemí v mimoevropských regionech. Averze vůči rizikovosti a logika zisku motivují Banku k podpoře projektů především v energetických sektorech a v oblasti infrastruktury, které jsou z hlediska celkového rozvoje národních ekonomik značně problémové. Navíc Banka v mimoevropských regionech používá nižší standardy při posuzování projektů, než je tomu na půdě Evropské unie. Tento problém je dále umocněn tím, že projekty se implementují v regionech se slabě rozvinutým institucionálním a regulačním zázemím. To kromě jiného znamená absenci odpovědné veřejnoprávní instituce, která by dohlížela na slučitelnost investic s ekonomickými a sociálními prioritami dané země.

Pro nápravu dané situace je možné navrhnout několik řešení. Především je nutné zajistit větší vnitřní konzistenci činnosti Banky prostřednictvím používání stejných standardů uvnitř Evropské unie i mimo ni. Je potřeba vybudovat a dodržovat jasné normy hodnocení a náležité obezřetnosti (due diligence) při hodnocení ex ante. V této fázi hodnocení by se měly zajistit dostatečné odborné personální kapacity se specializací v těch oblastech, jež se netýkají pouze finančních aspektů projektu (např. sociologie a ekologie). Transparentnost posuzování projektů lze vylepšit tím, že se zavede a zveřejní kvantitativní vyjádření jednotlivých hodnocených kritérií. Vyšší kvalitu hodnocení projektů a větší dohled nad činností Banky může rovněž podpořit lepší zapojení a kontrola ze strany evropské, ale především mimoevropské veřejnosti. A konečně je nutné odstraňovat přetrvávající rezervy v ex post hodnocení projektů nebo nově zavést systém kontroly během samotné realizace projektu s jasně definovanými sankcemi.

"Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu":http://www.europa.eu a "http://www.czda.cz/":http://www.czda.cz/.