Přeskočit na obsah

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Analytické centrum Glopolis vydává brožuru Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Jak spolu souvisí dvě hlavní témata této brožury - zemědělství a změna klimatu ? Většinu z nás jako první napadne vliv změny klimatu na zemědělství: nepředvídatelnost počasí, sucha, záplavy, cyklóny a jiné přírodní katastrofy mohou zničit celou úrodu. Drobní zemědělci v rozvojových zemích jsou těmto vlivům vystaveni nejvíce a zároveň mají nejméně prostředků, jak jim čelit. Zemědělství však není jen obětí, ale také původcem

změny klimatu. Spalování fosilních paliv, kácení tropických lesů, nadměrné využívání pesticidů a další procesy, které souvisí se zemědělskou produkcí, jsou významným zdrojem emisí skleníkových plynů.Je tedy zemědělství obětí nebo příčinou? Zemědělce se v této brožuře pokusíme vidět především jako důležité hráče v boji proti změnám klimatu. Pokud se na tento jev podíváme právě z jejich pohledu, můžeme najít vhodná řešení. Obecně se jedná o prosazování trvale udržitelného, k přírodě šetrného zemědělství, které je schopné zajistit nejen produkční funkci, ale také funkci krajinotvornou a sociální. Zemědělství by se mělo stát neopomenutelnou součástí diskuse o změně klimatu. Zemědělci v rozvojových zemích, kterým se budeme v této brožuře primárně věnovat, jsou zároveň zásadní skupinou pro zajištění potravinové bezpečnosti ve svých zemích. Je tedy nutné zabývat se jejich situací a schopností vyprodukovat dostatečné množství potravin. Tuto schopnost v mnoha oblastech ohrožuje právě změna klimatu.

Tato brožura je určena především učitelům, jejich studentům a všem ostatním, kteří se chtějí těmito tématy hlouběji zabývat a předávat informace dál. U některých důležitých pojmů se objevuje odkaz na slovníček.

Brožura je rozdělena na několik částí. První kapitola odpovídá na některé základní otázky a objasňuje souvislost mezi potravinovou bezpečností (a tedy hladem) a změnou klimatu. V druhé kapitole se již více zaměříme na roli zemědělců v otázce měnícího se klimatu. Další kapitola nás zavede hlouběji do jádra problému díky případovým studiím ze života senegalských drobných zemědělců a přiblíží nám strategie a postupy, pomocí nichž se snaží měnícímu se klimatu přizpůsobit. Ve čtvrté kapitole se podíváme na nejdůležitější praktiky, které škodí životnímu prostředí (nešetrná produkce biopaliv a živočišných výrobků, plýtvání s potravinami, vypalování
porostů), ale také o vlivu tržních pravidel a předávání technologií na situaci drobných zemědělců v rozvojových zemích. V předposlední kapitole se dozvíme, kam směřují mezinárodní summity týkající se změn klimatu. Nakonec nám sami zemědělci prozradí, jaké kroky by bylo potřeba uskutečnit na politické úrovni, aby byli schopni úspěšně bojovat se změnou klimatu a dalšími překážkami.

Brožura "Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?" soubor ke stažení

Přílohy