Přeskočit na obsah

Členské státy EU na cestě k soudržnější rozvojové politice

Nedávno vydaná studie "Členské státy EU a jejich směřování k vyšší koherenci politik pro rozvoj (PCD)" se zabývá tím, jak byl doposud uplatňován politický program EU, jehož náplní je soudržnost nerozvojových politik s rozvojovými cíly, a navrhuje několik kroků, jak v tomto ohledu soudržnost evropských politik ještě zvýšit.

Dvacet let poté, co Maastrichtská smlouva vyzvala EU ke zlepšení koherence evropských politik s rozvojovými cíli a učinila z této věci zákonnou povinnost, zůstává koherence politik pro rozvoj (také jako „PCD“ z anglického „policy co-herence for development“) poněkud vzdáleným a nejasným cílem v EU.

Pro nastolení tématu koherence politik pro rozvoj v zahraniční politice EU byly zásadní mezinárodní závazky a diskuse zaměřené na efektiv-nost rozvojové pomoci a zásadu „nepoškozovat“. Významnou úlohu pro etablování PCD v Evropské unii sehrála rovněž nátlaková a osvětová role řady nevládních organizací a výzkumných institucí.

V současnosti o dopadu různých oblastí politik (mezi jiný-mi např. obchod, bezpečnost, životní pro středí, migrace, zemědělství a rybář-ství) v rozvojových zemích víme mnohem více. Mnoho členských států se ve svých vnitrostátních strategiích výslovně koncepčně zavázalo ke koherenci politik pro rozvoj, upra-vilo příslušné právní rámce a zavedlo institucionální či administrativní mecha-nismy pro posílení PCD. Nicméně řada subjektů, které v EU odpovídají za tvorbu a provádění politik – členské státy, evropské orgány a příslušní nestátní aktéři – se však potýká s jasností a rozsahem pojmu PCD.

Publikace, kterou vydala partnerská organizace Glopolis "Instituto Marquęs de Valle Flôr" a jejíž "český překlad" soubor vám přinášíme, představuje snahy několika členských států EU na polil PCD. Publikace zároveň připomíná, jak velký vývoj je třeba ještě, má-li být PCD ve volbě a uplatňování evropských rozvojových politik skutečným cílem, podstoupit.

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy