Přeskočit na obsah

Infolist: Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Glopolis vydává infolist, který přispívá do debaty o koherenci Společné zemědělské politiky EU s principy rozvojové spolupráce.

Už přes dva roky se vedou horké diskuze o tom, kam směřuje Společná zemědělská politika EU (SZP EU), v jaké výši a podle jakých kritérií se budou přidělovat zemědělské dotace, jaký dopad bude mít budoucí reforma 2014-2020 na životní prostředí, rozvoj venkova a s tím související sociální aspekty. Přestože se jedná o politiku Evropské unie, dopady plynoucí z těchto rozhodnutí zdaleka přesahují její hranice. Nevztahuje se totiž pouze na evropské, a tím i na české zemědělství, třebaže v první řadě má sloužit právě nám, k zajištění dostatečné produkce potravin a tím i potravinové bezpečnosti. Rozhodnutí přijatá v rámci SZP EU mnohdy ohrožují, či značně narušují, potravinovou bezpečnost třetích zemí, včetně těch nejchudších.

Tento přesah, jakož i vliv jiných evropských politik na rozvojové země, si Evropská unie uvědomuje. Ve svých smlouvách a následných politických dokumentech se opakovaně zavazuje k tzv. konceptu koherence (soudržnosti) politik pro rozvoj (anglicky Policy Coherence for Development - PCD). Tedy k tomu, že bude přihlížet k rozvojovým aspektům při tvorbě politik, které se samy rozvoje netýkají.

Česká republika se v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS ČR) hlásí k témuž konceptu. Nadcházející reforma Společné zemědělské politiky je zároveň velkým tématem nejen pro české zemědělce. Nicméně již z předešlých dob se nesou problémy s nesoudržností zemědělské a rozvojové politiky, které se s návrhem nadcházející reformy dále rozvířily.

Cílem tohoto materiálu je tedy přispět k prohloubení debaty o soudržnosti Společné zemědělské politiky EU s principy rozvojové spolupráce, představit současnou bilanci českého agrárního zahraničního obchodu a jeho možné dopady na třetí země a podtrhnout nutnost dalšího prosazovaní spravedlivých podmínek trhu.

Infolist " Česká republika malým hráčem ve velkém poli" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy