Přeskočit na obsah

Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení

Tato publikace podrobně mapuje současný přístup k řešení otázky migrace na unijní i národní úrovni, strategické ukotvení v relevantních dokumentech i konkrétní nástroje a příspěvky ČR za hranicemi EU. Upozorňuje na rizika příliš krátkodobě orientovaného přístupu k migraci pro udržitelný rozvoj, se zaměřením na rizika podmiňování zejména rozvojové a klimatické politiky.

Vrchol uprchlické/migrační krize shodou okolností připadl na období, kdy se mezinárodní společenství zavázalo k nové agendě udržitelného rozvoje. Ve snaze zajistit větší kontrolu nad migrací Evropská unie přikročila k proměně svých vnějších politik. Ty mají v důsledku silného politického tlaku na zastavení migračních tlaků nově tendenci upřednostňovat právě migrační cíle (jedním z nástrojů má být například podmiňování rozvojové pomoci a dalších politik). To má nemalé následky pro ostatní veřejné zájmy, které mohou být upozaděny, či dokonce ohroženy. Právě vyvážené sledování všech zásadních veřejných zájmů v dlouhodobém horizontu přitom leží v samotném jádru udržitelného rozvoje. Ve vnějších politikách EU se tak agenda migrace a udržitelného rozvoje - alespoň krátkodobě - dostávají do vzájemného pnutí.

Politiky ČR čelí podobným tlakům. Směrem dovnitř se symbolem českého přístupu k uprchlické problematice do značné míry stalo odmítání tzv. kvót, tedy přerozdělování uprchlíků v rámci EU. Politici se tak v reakci na uprchlickou/migrační krizi zaměřili především směrem ven, za hranice EU, s odkazem na potřebu řešit současnou situaci „pomocí na místě“. V oblasti vnějších politik pro vysídlení a migraci tak pro ČR zůstává největším úkolem zastřešit české příspěvky dlouhodobým jednotícím záměrem v kontextu udržitelného rozvoje, podle nějž by jejich efektivnost mohla být poměřována.

Cílem této publikace tedy bylo zmapovat reakci EU i ČR na uprchlickou/migrační krizi ve vnějších politikách. Odborné a zainteresované veřejnosti přibližuje, jak se současný politický vývoj promítá a výhledově může promítat do reálných politik a nástrojů na národní a unijní úrovni (multilaterální úroveň, ač velmi důležitá, zůstala mimo možnosti této publikace). Vedle unijního kontextu tak představuje současný přístup České republiky - relevantní strategie, konkrétní nástroje i dílčí příspěvky k řešení. A to jak krátkodobějších výzev, které migrace přináší, tak dlouhodobých systémových změn, bez kterých se posun od vysídlení směrem k dobrovolnějším a bezpečnějším formám migrace neobejde. V neposlední řadě jsou v publikaci nastíněna potenciální rizika a příležitosti těchto politických proměn, zejména ve světle dlouhodobé agendy udržitelného rozvoje. Tedy rizika a příležitosti současného přístupu pro systémové změny, ke kterým směřují rozvojová spolupráce, programy na podporu odolnosti proti změnám klimatu, ad., které zároveň oslabují hlubší příčiny různých podob vysídlení, zejména příčiny nedobrovolné migrace.

Stáhněte si celou publikaci nebo jen shrnutí s doporučeními.

Tato publikace vznikla v rámci projektu Klimatické souvislosti migrace financovaném z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR a pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung. Za obsah publikace je odpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska donorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany.

Přílohy