Přeskočit na obsah

O Glopolis

Po dekádě aktivit reagujících na globální chudobu, změny klimatu, rizika spojená s potravinami a migrací či daňové úniky, jsme silný důvod širších problémů začali spatřovat v tom, že spolu různé společenské bubliny (nejen v České republice) málo mluví a pracují. Od obhajoby partikulárních pohledů v kampaních, školách a politice jsme proto přešli k propojování - porozumění kritickým výzvám v širších souvislostech, poctivějšímu dialogu, budování dobrých vztahů, respektu a důvěry mezi odlišnými pohledy, hledání společných jmenovatelů a koordinaci praktické spolupráce mezi rozličnými skupinami občanských organizací, ale také investory, úředníky či farmáři, na výzvách, které všechny tyto skupiny přesahují. Věříme, že taková průřezová spolupráce vede k odolnější polis - modelu společnosti nejen vnitřně soudržnějšímu, ale také odpovědnějšímu navenek.

Síť bublin s přemýšlející lidmi

Od roku 2004 jsme analyzovali globální výzvy a zasazovali se o jejich konstruktivní řešení. Podporovali jsme obchodní a rozvojovou politiku, která umožňuje růst i chudým komunitám na druhé straně světa, s nimiž jsme propojeni. Upozorňovali jsme na dopady klimatické změny v Africe i na jižní Moravě. Rozšiřovali jsme povědomí o zodpovědné výrobě a spotřebě potravin. Zkoumali jsme, proč se Česko uzavírá migraci z odlišných kultur. Prosazovali jsme zákony, které by omezily daňové úniky.

Naším cílem bylo (a stále je) spoluvytvářet globální komunitu založenou na vzájemném respektu, spolupráci a demokratických principech - globální polis. Postupně jsme zjišťovali, že mohutný důvod, proč se nedaří řešit velké (nejen globální) výzvy, spočívá v tom, že spolu málo mluvíme, málo si věříme a nechce se nám překračovat propasti mezi různými “bublinami”. V proměnlivém světě to živí strach, nejistotu či nevraživost. Chybí nám pozitivní vize a příležitosti pro společné kroky, které by odrážely naše hlubší aspirace.

Proto jsme v posledních letech opustili tradiční postupy občanských organizací, jako jsou přesvědčování veřejnosti (kampaně), dětí a mládeže (vzdělávání) nebo přesvědčování politiků a političek (lobbing) o důležitosti partikulárních pohledů a řešení. Snažíme se místo toho naši polis více propojovat na základě společného hledání odpovědí na problémy, které nás přesahují (jako jsou oklešťování právního státu a prostoru pro organizace aktivních občanů a občanek či špatné hospodaření s půdou a krajinou).

Motivujeme různé názory k poctivějšímu dialogu, hledáme společné jmenovatele a podněcujeme praktickou spolupráci mezi různorodými skupinami, ať jde o skupiny občanské společnosti, skupiny farmářů nebo investorů. Stavíme na otevřenosti k odlišným názorům, budujeme vzájemnou důvěru a vztahy mezi lidmi i organizacemi. Tedy něco, o co se snažila již klasická řecká polis.
Naši práci zakládáme na porozumění problémům v širším kontextu (na expertize nikoliv úzce specializované, ale mezioborové, průřezové a procesní), zprostředkování a moderování diskuzí (facilitaci), plánování, koordinaci a reflexi spolupráce a rozvoji metodologie a ekosystému pro takovou průřezovou spolupráci.

Věříme, že taková spolupráce vede k polis (skupinám, komunitám, společnosti) nejen vnitřně soudržnější, ale také odpovědnější navenek vůči ostatním skupinám, světu a přírodě. A nakonec k ucelenější, globální polis.


Klíčové dokumenty:

Přijetím Politiky ochrany dětí a zranitelných skupin dospělých se Glopolis, o.p.s. veřejně zavazuje k ochraně dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami zneužívání a špatného zacházení. Bereme jako naši povinnost zajistit, aby naši zaměstnanci a zaměstnankyně, aktivity nebo programy nezpůsobovaly dětem a zvláště zranitelným dospělým jakoukoli újmu, nepodporovaly špatné zacházení s nimi či jejich diskriminaci.

Přílohy