Přeskočit na obsah

Konference

Impulsy z konference jako příspěvek k:

Závěrečná zpráva

V češtině: Impulsy z mezinárodní konference (verze pro čtení), verze pro tisk ke stažení / In English: Impulses from the International Conference

Fotogalerie

Fotografovala: Lucie Březinová

Výstupy z konference

1. den

​​​​​​

2 .den

Civil Society Engagement in OGP / Paul Braithwaite

Principy partnerství při tvorbě a implementaci strukturálních politik EU /. Lukáš Pachta

European Community of Practice on Partnership / Roxana Bedrule

Analýza spolupráce státní správy se střechami a sítěmi NNO / Tereza Pospíšilová, Jiří Navrátil

The National Network for Civil Society Germany / Frank Heuberger

  1. Analýza spolupráce státní správy se střechami a sítěmi NNO – výzkumná zpráva
  2. Evropská strategie občanské společnosti
  3. Evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci (2014)
  4. Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy (2022)
  5. Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (2009)
  6. Podklady k prvnímu plenárnímu zasedání Komunity pro praxi k tématu partnerství
  7. Příspěvek neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU 2022
  8. Slovenský „Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“, financovaný z evropských fondů v rámci Operačního programu Efektívna verejná správa
  9. Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030
  10. Zpráva EK o právním státu (2021)

O konferenci

Konference se konala v rámci doprovodného programu k českému předsednictví v Radě EU pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka.

Pořadatelé: Glopolis za neformální síť sítí NeoN a Nadace Partnerství ve spolupráci s Úřadem vlády - Oddělením sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace - a Spiralis.

Program konference (v češtině a angličtině)

Profily pořádajících organizací

Glopolis, o.p.s. za neformální síť sítí NeoN – je české analytické a síťovací centrum s 18 lety zkušeností z výzkumu, vzdělávání, sledování a vyjednávání o veřejných politikách a koordinace v neziskovém sektoru v ČR a EU. Jeho posláním je propojovat lidi a organizace z neziskového, veřejného a soukromého sektoru, aby lépe spolupracovali pro udržitelnou demokracii a aby pro takovou spolupráci vytvářeli příznivé prostředí. https://glopolis.org/odolna-obcanska-spolecnost/

Nadace Partnerství je největší česká environmentální nadace s 30letou historií. Poskytuje granty pro občany a neziskové organizace pečující o životní prostředí, nabízí poradenství v oblasti zeleného stavění, adaptačních opatření či udržitelného zemědělství, pořádá kampaně Strom roku, Do práce na kole nebo Adapterra Awards a provozuje vzdělávací centrum Otevřená zahrada. https://www.nadacepartnerstvi.cz/

Úřad vlády – Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti nestátních neziskových organizací. https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/

Spiralis prostřednictvím vzdělávání a poradenství kultivuje téměř 25 let občanskou společnost, přispívá k profesionalizaci neziskových organizací, zasazuje se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a ke spolupráci lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodnou a demokratickou Českou republiku. https://www.spiralis-os.cz/

Finanční podpora: Konference se konala díky podpoře organizace Civitates – A Philanthropic Initiative for Democracy and Solidarity in Europe, a v rámci projektu "Reclaim Our Civil Space!", na který Island, Lichtenštejnsko a Norsko poskytly grant ve výši 1,8 milionu EUR z Fondu EHP a Norska pro regionální spolupráci.

Za obsah konference odpovídali výhradně organizátoři a nelze jej v žádném případě považovat za vyjádření názorů poskytovatelů finančních prostředků.

Vznik webové stránky a zpracování výstupů z konference je možný díky podpoře:

​​​​​​

Kontext a cíle konference

Demokracii ohrožuje čím dál výbušnější kombinace krizí, které válkou na Ukrajině znásobují dopady na lidi v Česku, Evropě i jejím sousedství - migrační, klimatické změny a sucho, pandemie covid 19, růst cen energií a potravin. Živá občanská společnost je pilířem demokracie, umožňuje občanům účast na věcech veřejných, posiluje sociální soudržnost, přispívá k budování komunity a vytváření společné identity.

Spolupráce státu, občanské společnosti, soukromého a akademického sektoru je nezbytná při hledání komplexních řešení na provázané problémy a výzvy demokratické společnosti. Zapojení a zohlednění různých pohledů, dat a zkušeností různých aktérů do tvorby veřejných politik zvyšuje kvalitu, relevanci a vlastnictví implementace těchto politik, což zvyšuje kvalitu vládnutí a důvěru v demokratické instituce. Jinak hrozí růst frustrace ve společnosti, pokles důvěry ve veřejné instituce, eroze demokracie, právního státu a sociální soudržnosti a sklouznutí další části populace mezi voliče populistických a extremistických stran.

Konference přiblížila principy partnerství a přínosy spolupráce mezi veřejnou správou a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) na konkrétních příkladech reagování na současné a očekávané výzvy a krize na různých úrovních - lokální - národní - EU. Vytvořila prostor pro diskusi o podmínkách na podporu takové spolupráce na národní a evropské úrovni. Věnovala se české zkušenosti z přípravy Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021-2030, parametrům připravované evropské strategie na podporu občanské společnosti příkladům forem spolupráce z jiných zemí v regionu.

Komu byla konference určena:

Přílohy

Jana Miléřová

Zástupkyně ředitele, vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org

David Ondráčka

Seniorní analytik (NeoN)

ondracka@glopolis.org