Přeskočit na obsah

Infolist Ženy a zemědělství v Africe

Glopolis vydává infolist o roli žen v africkém zemědělství a tím i v boji proti hladu.

Informační balíček: Faktory ovlivňující zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe

Téma hladu a potravinových krizí v poslední době rezonuje na mezinárodní politické a ekonomické scéně především v souvislosti s rostoucími cenami základních potravin. Glopolis proto představuje informační balíček zaměřený na některé faktory, které prohlubují současné problémy při zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe.

Infolist Klimatická změna a přenos technologií

1. 02. 2012

|

Zdravější krajina

Glopolis vydává infolist zaměřený na roli nových technologií v naplňování celosvětových klimatických cílů.

Studie Ekonomika v pohybu

6. 12. 2011

Glopolis vydává studii zaměřenou na problematiku daňových rájů.

Rozvojové následky světového soupeření o zdroje

30. 11. 2011

Glopolis vydává briefing paper, který se zaměřuje na rozvojové následky světového soupeření o zdroje.

Infolist: Summit OSN ke změně klimatu v Durbanu

24. 11. 2011

|

Zdravější krajina

Glopolis a Klimatická koalice vydávají infolist k blížící se konferenci OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu (28. 11. – 9. 12. 2011).

Infolist Vyhrňme si nohavice

6. 10. 2011

|

Zdravější krajina

Hnutí Duha, FoRS, CDE a Glopolis vydávají infolist zaměřený na adaptaci na klimatické změny.

Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?

14. 07. 2011

Glopolis vydává studii Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?

Tato studie se zaměřuje na tři problémové aspekty fungování Evropské investiční banky (EIB): metodu hodnocení projektů, otázky transparentnosti a sektorového zaměření investic. Důraz je přitom kladen na dopad politiky EIB v těchto oblastech na ekologickou udržitelnost a úroveň korupce v cílových mimoevropských zemích. Snahou je zjistit, do jaké míry je kritika činnosti Banky skutečně oprávněná a tam, kde je to možné, nastínit řešení problémů.

Jako nejzávažnější problém, který se prolíná se všemi ostatními, se ukázala nízká slučitelnost institucionální motivace Banky s ekonomickým rozvojem zemí v mimoevropských regionech. Averze vůči rizikovosti a logika zisku motivují Banku k podpoře projektů především v energetických sektorech a v oblasti infrastruktury, které jsou z hlediska celkového rozvoje národních ekonomik značně problémové. Navíc Banka v mimoevropských regionech používá nižší standardy při posuzování projektů, než je tomu na půdě Evropské unie. Tento problém je dále umocněn tím, že projekty se implementují v regionech se slabě rozvinutým institucionálním a regulačním zázemím. To kromě jiného znamená absenci odpovědné veřejnoprávní instituce, která by dohlížela na slučitelnost investic s ekonomickými a sociálními prioritami dané země.

Pro nápravu dané situace je možné navrhnout několik řešení. Především je nutné zajistit větší vnitřní konzistenci činnosti Banky prostřednictvím používání stejných standardů uvnitř Evropské unie i mimo ni. Je potřeba vybudovat a dodržovat jasné normy hodnocení a náležité obezřetnosti (due diligence) při hodnocení ex ante. V této fázi hodnocení by se měly zajistit dostatečné odborné personální kapacity se specializací v těch oblastech, jež se netýkají pouze finančních aspektů projektu (např. sociologie a ekologie). Transparentnost posuzování projektů lze vylepšit tím, že se zavede a zveřejní kvantitativní vyjádření jednotlivých hodnocených kritérií. Vyšší kvalitu hodnocení projektů a větší dohled nad činností Banky může rovněž podpořit lepší zapojení a kontrola ze strany evropské, ale především mimoevropské veřejnosti. A konečně je nutné odstraňovat přetrvávající rezervy v ex post hodnocení projektů nebo nově zavést systém kontroly během samotné realizace projektu s jasně definovanými sankcemi.

"Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu":http://www.europa.eu a "http://www.czda.cz/":http://www.czda.cz/.

Brožura k výstavě fotografií o změnách klimatu

21. 04. 2011

|

Zdravější krajina

Glopolis vydává brožuru, která doprovází putovní výstavu fotografií dokumentujících vliv globálního oteplování na chudé komunity rozvojových zemí.

Proč jedna miliarda hladoví?

Glopolis vydává policy paper, který se zabývá příčinami a charakteristikami hladu ve světě.