Přeskočit na obsah

Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?

Glopolis vydává studii Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?

Tato studie se zaměřuje na tři problémové aspekty fungování Evropské investiční banky (EIB): metodu hodnocení projektů, otázky transparentnosti a sektorového zaměření investic. Důraz je přitom kladen na dopad politiky EIB v těchto oblastech na ekologickou udržitelnost a úroveň korupce v cílových mimoevropských zemích. Snahou je zjistit, do jaké míry je kritika činnosti Banky skutečně oprávněná a tam, kde je to možné, nastínit řešení problémů.

Jako nejzávažnější problém, který se prolíná se všemi ostatními, se ukázala nízká slučitelnost institucionální motivace Banky s ekonomickým rozvojem zemí v mimoevropských regionech. Averze vůči rizikovosti a logika zisku motivují Banku k podpoře projektů především v energetických sektorech a v oblasti infrastruktury, které jsou z hlediska celkového rozvoje národních ekonomik značně problémové. Navíc Banka v mimoevropských regionech používá nižší standardy při posuzování projektů, než je tomu na půdě Evropské unie. Tento problém je dále umocněn tím, že projekty se implementují v regionech se slabě rozvinutým institucionálním a regulačním zázemím. To kromě jiného znamená absenci odpovědné veřejnoprávní instituce, která by dohlížela na slučitelnost investic s ekonomickými a sociálními prioritami dané země.

Pro nápravu dané situace je možné navrhnout několik řešení. Především je nutné zajistit větší vnitřní konzistenci činnosti Banky prostřednictvím používání stejných standardů uvnitř Evropské unie i mimo ni. Je potřeba vybudovat a dodržovat jasné normy hodnocení a náležité obezřetnosti (due diligence) při hodnocení ex ante. V této fázi hodnocení by se měly zajistit dostatečné odborné personální kapacity se specializací v těch oblastech, jež se netýkají pouze finančních aspektů projektu (např. sociologie a ekologie). Transparentnost posuzování projektů lze vylepšit tím, že se zavede a zveřejní kvantitativní vyjádření jednotlivých hodnocených kritérií. Vyšší kvalitu hodnocení projektů a větší dohled nad činností Banky může rovněž podpořit lepší zapojení a kontrola ze strany evropské, ale především mimoevropské veřejnosti. A konečně je nutné odstraňovat přetrvávající rezervy v ex post hodnocení projektů nebo nově zavést systém kontroly během samotné realizace projektu s jasně definovanými sankcemi.

"Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu":http://www.europa.eu a "http://www.czda.cz/":http://www.czda.cz/.

Tato studie se zaměřuje na tři problémové aspekty fungování Evropské investiční banky (EIB): metodu hodnocení projektů, otázky transparentnosti a sektorového zaměření investic. Důraz je přitom kladen na dopad politiky EIB v těchto oblastech na ekologickou udržitelnost a úroveň korupce v cílových mimoevropských zemích. Snahou je zjistit, do jaké míry je kritika činnosti Banky skutečně oprávněná a tam, kde je to možné, nastínit řešení problémů.

Jako nejzávažnější problém, který se prolíná se všemi ostatními, se ukázala nízká slučitelnost institucionální motivace Banky s ekonomickým rozvojem zemí v mimoevropských regionech. Averze vůči rizikovosti a logika zisku motivují Banku k podpoře projektů především v energetických sektorech a v oblasti infrastruktury, které jsou z hlediska celkového rozvoje národních ekonomik značně problémové. Navíc Banka v mimoevropských regionech používá nižší standardy při posuzování projektů, než je tomu na půdě Evropské unie. Tento problém je dále umocněn tím, že projekty se implementují v regionech se slabě rozvinutým institucionálním a regulačním zázemím. To kromě jiného znamená absenci odpovědné veřejnoprávní instituce, která by dohlížela na slučitelnost investic s ekonomickými a sociálními prioritami dané země.

Pro nápravu dané situace je možné navrhnout několik řešení. Především je nutné zajistit větší vnitřní konzistenci činnosti Banky prostřednictvím používání stejných standardů uvnitř Evropské unie i mimo ni. Je potřeba vybudovat a dodržovat jasné normy hodnocení a náležité obezřetnosti (due diligence) při hodnocení ex ante. V této fázi hodnocení by se měly zajistit dostatečné odborné personální kapacity se specializací v těch oblastech, jež se netýkají pouze finančních aspektů projektu (např. sociologie a ekologie). Transparentnost posuzování projektů lze vylepšit tím, že se zavede a zveřejní kvantitativní vyjádření jednotlivých hodnocených kritérií. Vyšší kvalitu hodnocení projektů a větší dohled nad činností Banky může rovněž podpořit lepší zapojení a kontrola ze strany evropské, ale především mimoevropské veřejnosti. A konečně je nutné odstraňovat přetrvávající rezervy v ex post hodnocení projektů nebo nově zavést systém kontroly během samotné realizace projektu s jasně definovanými sankcemi.

"Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/.

Přílohy