Přeskočit na obsah

Infolist Klimatická změna a přenos technologií

Glopolis vydává infolist zaměřený na roli nových technologií v naplňování celosvětových klimatických cílů.

Panuje výrazná shoda v tom, že celosvětových klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (GHG) lze dosáhnout pouze prostřednictvím nových technologií. Zároveň se očekává, že v rozvojových zemích, a to jak rozvíjejících se, tak nejméně vyvinutých, dojde k výraznému zvýšení emisí v důsledku industrializace. Přenos environmentálně vhodných technologií (environmentally sound technologies – ESTs) tak pro tyto země představuje možnost zlepšit své životní podmínky prostřednictvím udržitelnějšího rozvoje. V tomto směru je třeba posílit pojítko mezi politikami v oblasti změny klimatu a obchodu. Tento přenos je nezbytný, neboť většina výzkumu a vývoje se odehrává v rozvinutých zemích. Rozvojové země nedisponují dostatečně vysokou vědeckou kapacitou. Ale jakkoli existuje konsenzus ohledně potřeby přenosu technologií, je zde rovněž hluboké neporozumění ohledně způsobu, jak ho dosáhnout. Zatímco rozvojové země opakovaně poukazují na práva duševního vlastnictví jako na hlavní překážku přenosu ESTs, Evropská unie a ostatní rozvinuté země namítají, že ochrana práv duševního vlastnictví je hlavním motorem nejen pro výzkum a vývoj, ale rovněž pro přenos a šíření technologií.

Tato práce má za cíl představit dvě významné multilaterální úmluvy definující přenos a zavádění technologií. Mimoto se budeme snažit zhodnotit, zda je toto úsilí dostatečné, a definovat hlavní problémy v rámci těchto specifických úprav. Práva duševního vlastnictví nám poskytují velké poučení v oblasti jednání o klimatické změně, komplexnosti této změny a řešení, jež máme k dispozici.

Infolist "Klimatická změna a přenos technologií. Mohou práva duševního vlastnictví pomoci chudým?" soubor

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy