Přeskočit na obsah

Hodnotící zpráva o partnerství státu a neziskového sektoru v ČR za 2022–2023: Lepší participací ke kvalitnější spolupráci

Glopolis vydává první zprávu o partnerství státu a neziskového sektoru: Lepší participací ke kvalitnější spolupráci.

 

Zajímá vás:

Již dva roky Glopolis spolu s organizacemi v síti NeoN sleduje naplňování vládní Strategie spolupráce veřejné správy s neziskovými organizacemi 2021–2030. Nyní je shrnuje ve zprávě Lepší participací ke kvalitnější spolupráci. Zaměřuje se na tři oblasti „příznivého prostředí“ pro neziskový sektor:

  1. Porozumění roli a uznání přínosů nevládních organizací,

  2. Participace na veřejném rozhodování

  3. Legislativní a finanční podmínky pro činnost nevládek

Tyto oblasti jsou navzájem provázané a posilující anebo naopak oslabující. Například do tvorby a implementace veřejných politik se systematicky promítá to, jak je stát schopný a ochotný komunikovat, poskytovat informace a zapojovat jiné aktéry, vč. nevládních organizací, a jestli je to oboustranně respektovaný vztah a transparentní dialog. Zároveň přiznaný respekt státu vůči legitimně kritickému hlasu nevládních organizací a jejich role je efektivní prevencí proti stigmatizaci a šíření negativních postojů vůči nevládnímu sektoru.

Zpráva je sestavena jako příspěvek ke konstruktivně kritickému dialogu se státní správou. Považuje za nezbytné vyzdvihnout a sdílet jak příklady dobré praxe, tak podporovat harmonizaci přístupů napříč státní správou.

Strategie spolupráce s NNO vyžaduje také zajištění dostatečných lidských a finančních zdrojů pro její implementaci. Zpráva zdůrazňuje, že přestože některé kroky byly již učiněny, mnoho opatření stále čeká na svou plnou realizaci.

Přílohy