Přeskočit na obsah

Konference: STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ v budování demokratické společnosti v Evropě

Srdečně vás zveme na konferenci "Strategická partnerství pro budování demokratické společnosti v Evropě" pořádanou pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka jako doprovodnou akci Českého předsednictví v Radě EU.

Termín konání:

pondělí 17.10. (13:00 - 19:00 vč. společenského rautu)
úterý 18.10. 2022 (9:00 - 16:00)

Místo konání:

Hrzánský palác, Loretánská 176/7, Praha 1 - Hradčany

Pořádají:

Glopolis za neformální síť sítí NeoN
Nadace Partnerství

ve spolupráci s Úřadem vlády - Oddělením sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Spiralis

Kontext a cíle konference:


Demokracii ohrožuje čím dál výbušnější kombinace krizí, které válkou na Ukrajině znásobují dopady na lidi v Česku, Evropě i jejím sousedství - migrační, klimatické změny a sucho, pandemie covid 19, růst cen energií a potravin. Živá občanská společnost je pilířem demokracie, umožňuje občanům účast na věcech veřejných, posiluje sociální soudržnost, přispívá k budování komunity a vytváření společné identity.

Spolupráce státu, občanské společnosti, soukromého a akademického sektoru je nezbytná při hledání komplexních řešení na provázané problémy a výzvy demokratické společnosti. Zapojení a zohlednění různých pohledů, dat a zkušeností různých aktérů do tvorby veřejných politik zvyšuje kvalitu, relevanci a vlastnictví implementace těchto politik, což zvyšuje kvalitu vládnutí a důvěru v demokratické instituce. Jinak hrozí růst frustrace ve společnosti, pokles důvěry ve veřejné instituce, eroze demokracie, právního státu a sociální soudržnosti a sklouznutí další části populace mezi voliče populistických a extremistických stran.

Konference má přiblížit principy partnerství a přínosy spolupráce mezi veřejnou správou a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) na konkrétních příkladech reagování na současné a očekávané výzvy a krize na různých úrovních - lokální - národní - EU. Dále pak vytvořit prostor pro diskusi, jaké podmínky na podporu takové spolupráce je potřeba vytvořit na národní a EU úrovni a jaké parametry by měla mít strategie na podporu občanské společnosti připravovaná na úrovni EU, kterou lze doplnit o české zkušenosti z přípravy Strategie spolupráce veřejné správy s NNO 2021-2030, příp. další formy spolupráce z jiných zemí EU v regionu.

Komu je konference určena:

Registrace na konferenci

Více informací včetně programu konference

Konference se koná díky finanční podpoře, kterou poskytla organizace Civitates - A Philanthropic Initiative for Democracy and Solidarity in Europe, a v rámci projektu "Reclaim Our Civil Space!", na který Island, Lichtenštejnsko a Norsko poskytly grant ve výši 1,8 milionu EUR z Fondu EHP a Norska pro regionální spolupráci.

Za obsah konference odpovídají výhradně organizátoři a nelze jej v žádném případě považovat za vyjádření názorů poskytovatelů finančních prostředků.

Jana Miléřová

Zástupkyně ředitele, vedoucí programu (NeoN)

jmilerova@glopolis.org