Spolupráce v neziskovém sektoru

Neformální mezioborová platforma Měj se k světu, kterou založil a koordinuje Glopolis, sdružuje oborové platformy a další veřejně aktivní neziskové organizace ke společné práci na průřezových, mezioborových výzvách pro udržitelný rozvoj a odpovědnou demokracii. Členské organizace iniciativy se v společném manifestu shodly na strategických cílech a společné vizi pro ČR a při jejich plnění se vzájemně podporují.

Iniciativa vznikla původně jako příspěvek českých neziskových organizací k podpoře plnění globálních cílů udržitelného rozvoje schváleno OSN v roce 2015. Sdružuje významné české oborové neziskové platformy a neziskové organizace, které již 25 let podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy.

Po schválení strategického rámce pro udržitelný rozvoj Česká republika 2030 se etablovala v neformální, mezioborovou platformu. Momentálně v ní spolupracují sítě a organizace: Česká ženská lobby, ČOSIV, DEMAS, FORS, Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, PROUD, SKAV, STUŽ, Transparency International a Zelený kruh.

Hlavním cílem mezioborové platformy je dlouhodobá podpora integrovaného přístupu k udržitelnému rozvoji v české společnosti postavená na společném hodnotovém rámci. Mezi hlavní neduhy členské organizace řadí oborovou sebezahleděnost a resortismu. Proto se snaží spolupracovat se širokým spektrem zástupců veřejné správy a udržovat kontakt se soukromým sektorem.