Studie Banky ve vlastnictví klientů

30.11.2012
Glopolis vydává studii pojednávající o alternativách ke komerčnímu bankovnictví.

Finanční ústavy ve vlastnictví klientů (anglicky označované termínem „stakeholder banks“) mají jak sociální, tak finanční cíle a přispívají k finanční stabilitě, místnímu hospodářskému rozvoji, úvěrování podniků a lepší dostupnosti finančních služeb. Politika bankovního sektoru by měla otevřeně uznat, že jejich role je odlišná od komerčních bank, a přihlásit se k jejich podpoře a ochraně.

Autoři studie prozkoumali údaje pocházející z 68 zemí s cílem nalézt úspěšné alternativy ke komerčním bankám. Ty definují jako finanční ústavy, jejichž cílem je maximalizace hodnoty pro akcionáře. V rámci tohoto výzkumu nalezli čtyři hlavní skupiny finančních ústavů ve vlastnictví klientů: družstevní banky, družstevní záložny, komunitní rozvojové finanční instituce (CDFIs) a spořitelny veřejné služby. Jejich společným rysem pak je cíl vytvořit hodnotu pro zainteresované osoby, nikoli pouze pro akcionáře. Pro všechny čtyři typy těchto bank jsou charakteristické určité trendy:

  • Větší zaměření na potřeby zákazníků, včetně konkurenceschopnějších produktů, lepších služeb a půjček s delší dobou splatnosti.
  • Jasně deklarovaným cílem je nabízet své služby zákazníkům, kteří nejsou dostatečně obslouženi komerčními bankami.
  • Pozitivní dopad na místní ekonomický rozvoj prostřednictvím půjček malým a středním podnikům, ochrana před odlivem kapitálu z regionů a udržování sítě poboček.
  • Pozitivní vliv na finanční stabilitu prostřednictvím méně fluktuující návratnosti, vyšší úrovně kapitalizace, opatrnější přístup k bilanci a rozvoj poskytování úvěrů v době po finanční krizi.

Kritické hlasy namítající, že jsou finanční ústavy ve vlastnictví klientů neefektivní a pokřivují konkurenční prostředí, považujeme za nepřesvědčivé. Jejich růst je nicméně omezován nedostatkem kapitálu a je se rovněž třeba poučit z chyb institucí, které zkrachovaly v průběhu finanční krize.

Dle mínění autorů je pro úspěch tohoto druhu bank podstatných několik faktorů:

  • Udržení nezávislosti lokálně zaměřených a ovládaných institucí a zároveň spolupráce v rámci sítí umožňující dosahovat úspor z rozsahu, získávat zkušenosti a sdílet likviditu i rizika prostřednictvím centrálních institucí a infrastruktury.
  • Příznivá regulační opatření beroucí ohled na odlišnou povahu finančních ústavů ve vlastnictví klientů, které je zároveň nenutí přibližovat se podobě běžné u komerčních bank.
  • Autoři doporučují, aby politika bankovního sektoru vzala výslovně v úvahu výhody bankovní diverzity (mj. celosvětovou finanční stabilitu) a snažila se o vybudování živého sektoru finančních ústavů ve vlastnictví klientů.

„Banky ve vlastnictví klientů – Výhody rozmanitého finančního sektoru“ soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na „www.europa.eu“:http://www.europa.eu a „http://www.czda.cz/“:http://www.czda.cz/.

[* 290 original *] [* 291 original *]