Jak v ČR zvýšit koherenci mezi tvorbou obchodní a rozvojové politiky

7.12.2006
Rozvojové cíle Organizace spojených národů pro nové tisíciletí představují ambiciózní a dosud nejkomplexnější snahu mezinárodního společenství o snížení chudoby a dosažení rovnoprávného a udržitelného rozvoje na celé planetě.

Osmý a poslední z MDGs volá po Globálním partnerství pro rozvoj.Česká republika bezesporu usiluje o naplnění MDGs v rozvojových zemíchstejně jako další země, instituce a obyvatelé bohatého Severu. Nicméněosmý rozvojový cíl tisíciletí představuje závazek o to obtížnější, žeboj s nepříznivými podmínkami a kořeny chudoby ve světě přenášípředevším k nám domů.

Studie „Jak v České republice zvýšit koherenci mezi tvorbou obchodní a rozvojové politiky ke staženísoubor.

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na „www.europa.eu“:http://www.europa.eu a „http://www.czda.cz/“:http://www.czda.cz/.

[* 290 original *] [* 291 original *]