Neplýtváme tím, co jíme – STREFOWA, DBU

Plýtvání jídlem je důležitým tématem naší doby a předcházet mu znamená šetřit přírodní zdroje, zemědělskou půdu a emise. S mezinárodními partnery pracujeme na souboru opatření pro všechny sektory potravinového řetězce - společně pracujeme v projektu STREFOWA (strategies to reduce food waste). V České republice se pod názvem "Neplýtváme tím, co jíme" zaměřujeme na spolupráci se základními školami a s Potravinovou bankou Praha.

Plýtvání potravinami je celosvětový problém s mnoha negativními dopady. Dnešní obrovská produkce jídla přispívá k jeho větší spotřebě a současně vede k velkému plýtvání. V odpadkovém koši skončí celá třetina potravin. Přesto více než 800 milionů lidí na světě trpí podvýživou a vyhozené jídlo se k nim nikdy nedostane. Nehospodárné zacházení s jídlem přitom představuje nemalou ekonomickou a ekologickou zátěž. Přírodní zdroje vložené do produkce potravin, které se nevyužijí, přicházejí vniveč. Vyhozené jídlo se nadto musí přepravit na skládky a následně zlikvidovat. K finančním ztrátám dochází na globální úrovni, ale i v domácnostech, které nakupují více, než jsou schopny samy spotřebovat.

Často se hovoří o rostoucí populaci a o tom, zda vůbec bude možné takové množství lidí na Zemi uživit, když tolik obyvatel trpí hlady. Ve skutečnosti je dnes jídla dost pro všechny, a to i s rezervou. Problematická je až jeho distribuce. Obtíže s přerozdělováním potravin nejsou novinkou moderního světa – již středověké hladomory byly zčásti způsobeny právě nedostatečnou distribucí. Dnes jsou přepravní možnosti na zcela jiné úrovni. Nově se však přidal prvek globálně obchodovaného finančního trhu, který činí situaci často nepřehlednou. Spekulacemi navýšená cena komodit se projevuje jako nedostatečná nabídka a způsobuje tak nadprodukci v příštích letech. Místo obav o dostatek místa na planetě pro narůstající populaci bychom se tedy měli spíše zamýšlet nad tím, jak lépe nakládat s jídlem, které máme.

Neplýtváme tím, co jíme

Je česká část širšího projektu s partnery z Německa. V ČR pracujeme zejména na třech aktivitách:

 • výzkum ve školních jídelnách – Jak dosáhnout méně vyhozených potravin?
 • vzdělávací program pro základní školy zaměřen na rozvíjení kritického myšlení dětí
 • potravinová banka – jak zlepšit, aby se vyřazené potraviny dostaly k těm, co je potřebují?

Není to zdaleka všechno! V loňském roce jsme taky uspořádali hackathon o nejlepší nápad na aplikaci, každý rok spolupořádáme mezinárodní soutěž, a taky zveme na promítání a semináře. Sledujte proto

Facebook Neplýtváme tím, co jíme 

 

STREFOWA – Strategie pro snížení plýtvání potravinami ve střední Evropě

Plýtvání jídlem se negativně projevuje na mnoha úrovních: nejviditelnější jsou dopady sociálně-etické (vyhazujeme potraviny, za které by byli jiní rádi) nebo ekonomické (lidé za toto jídlo zaplatili). Ani environmentální důsledky ale nelze podceňovat (například emise CO2 způsobené nesprávným nakládáním s potravinami).
Na projektu Central Europe STREFOWA se podílí deset partnerů z Rakouska, České republiky, Maďarska, Itálie a Polska, budou spolupracovat po dobu tří let na zlepšení prevence a hospodaření s potravinovým odpadem ve vybraných městech ve střední Evropě, aby se města v jejich regionech stala lepšími místy pro život.

Cíl projektu:

Projekt navazuje na dřívější evropské projekty zaměřené na snížení plýtvání potravinami. Naším cílem je představit přehled relevantních informací a představit veřejnosti osvědčené postupy a iniciativy, které mohou vést ke omezení potravinového odpadu v Evropě. V osmi vybraných městech pak některé z těchto strategií realizujeme a vyzkoušíme jejich schůdnost v našich podmínkách.
Veškeré poznatky shromáždíme na interaktivním webu, který vám pomůže při rozhodování a poskytne užitečné tipy a strategie jak omezit plýtvání a zefektivnit využití potravinového odpadu. Tyto tipy a strategie budou přizpůsobeny potřebám všech zainteresovaných stran v celém dodavatelském řetězi a měl by přispět k tomu, aby se vybraná města ve střední Evropě stala udržitelnějšími místy pro všechny sociální skupiny. Konkrétně chceme snížit plýtvání takto:

1. Dáme potravinám druhou šanci

 • Vytvoříme interaktivní webový nástroj, který by poskytoval informace o tom, co udělat s potravinovým odpadem. Ty budou připraveny na míru jednotlivým skupinám, které jsou součástí celého potravinového řetězce (zemědělci, zpracovatelé, maloobchodníci, spotřebitelé, ale i média atd.):
  ° Kam mohu přebytky potravin darovat?
  ° Kde mohu dostat jídlo, které by se jinak zbytečně vyhodilo?
  ° Kde mohu získat inspiraci a tipy, jak omezit plýtvání potravinami?

2. Zachráníme potraviny dřív, než se stanou odpadem

 • Vytvoříme akční plány, směrnice a doporučení ve spolupráci s odborníky na potravinový odpad, politiky, městy, prodejci, restauracemi, hotely, zemědělci, pokusíme se pomoci každému, kdo má zájem pomáhat omezit plýtvání potravinami
 • Naplánujeme vzdělávací programy a výukové materiály pro různé zájmové skupiny
 • Poskytneme učební materiály pro školy k zvýšení povědomí
 • Podnikneme inovativní pilotní akce, při níž budeme experimentovat s různými řešeními, která mohou vést ke snížení plýtvání potravinami a zlepšit zpracování organického odpadu v zúčastněných pěti zemích

3. Zajistíme, aby méně potravinového odpadu skončilo na skládkách

 • Vyzkoušíme inovativní systémy sběru
 • Zavedeme nové metody zpracování potravinového odpadu

Hlavní výstupy a aktivity v ČR:

Trvání projektu (v Glopolis):

1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Hlavní donoři:

Interreg Cental Europe (Evropský regionální fond pro rozvoj), DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Partneři projektu: