Na finanční krizi s rozumem

Tento roční projekt začal v únoru 2012 a je společným dílem analytického centra Glopolis a společnosti RSJ a.s.

Východiska projektu

Globální finanční a následná ekonomická a dluhová krize vyvolaly řadu návrhů regulačních opatření. Ve zjitřené společenské a politické atmosféře se však může stát, že se tato opatření minou účinkem. Společnou snahou Glopolis a RSJ a.s. je rozklíčovat základní kořeny finanční krize, problémy s fungováním finančního sektoru a přispět k hledání jeho udržitelných reforem. I když jsme si vědomi rozdílů v názorech a v posuzování některých aspektů finančních trhů, shodujeme se v potřebě kultivovat a prohlubovat debatu o aktivitách finančního sektoru a jejich vlivu na ekonomiku a na hledání férových a konstruktivních řešení.

Usilujeme o dialog:

 • který nezaujatě a bez ideových předsudků prohloubí a rozšíří přehled účastníků o fungování finančních trhů, o aktérech a institucích, o konkrétních mechanismech, metodách a nástrojích finančního obchodování, o jejich přínosu i selháních, o kritice ze strany různých skupin a institucí a v neposlední řadě o možných pozitivních i negativních dopadech aktuálních úprav finanční regulace na národní, evropské i globální úrovni,
 • který je otevřen všem zájemcům napříč různými obory (včetně neekonomických) a společenskými sektory (soukromého přes veřejný sektor až po organizace občanské společnosti,
 • který je založen na respektu k odlišným názorům, konstruktivnímu přístupu, argumentaci podložené relevantními údaji, snaze identifikovat oblasti shody a možné další veřejné či politické aktivity.

Cíle projektu

 • Zvýšit povědomí (české) veřejnosti, médií a politiků o fungování finančního sektoru.
 • Jasně pojmenovat a doložit hlavní přínosy a problémy spojené s fungováním finančních trhů (vyvrátit mýty, odideologizovat veřejné vnímání a prohloubit znalosti).
 • Vyvolat o nich širší, informovanou veřejnou a politickou debatu (i mimo ekonomické a finanční kruhy).
 • Podnítit aktivní přístup českého státu a soukromého sektoru k aktuálním (zejména evropským a mezinárodním) návrhům řešení.
 • Hledat odpovědi na otázky vyplývajících z témat a okruhů projektu (viz popis projektu).

Tematické okruhy projektu

 • Vztah finančních trhů a nefinanční ekonomiky v širším společenském kontextu
 • Příčiny a projevy finanční a ekonomické krize
 • Opatření navrhovaná Evropskou komisí, G20 a/nebo dalšími mezinárodními finančními institucemi

Aktivity a výstupy

 • Veřejné debaty, kulaté stoly, diskusní sešity

Popis projektu Na finanční krizi s rozumem (PDF, 87 KB) ke stažení

Koordinátor projektu za Glopolis

Ondřej Kopečný
kopecny@glopolis.org
telefon: +420 272 661 132