Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

Led 2017–Pro 2018

Iniciativa Měj se k světu v roce 2017

S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro dosažení udržitelného rozvoje pro většinu ministerstvev i nestátní aktéry a nastavuje mechanismy pro více integrované, dlouhodobé rozhodování. Iniciativa NNO Měj se k světu, jež zastřešuje osm platforem a další síťové organizace, se na přípravách ČR2030 aktivně podílela – na základě své vize a priorit spoluvytvářela a připomínkovala vládní návrh. Od roku 2017 se zaměří především na implementaci českých cílů pro udržitelný rozvoj – na vlastní příspěvek v podobě dobrovolných závazků, pilotních projektů a budování institucionálních kapacit pro monitoring naplňování cílů, pro aktivní zapojení do koordinace mezi NNO i se státní správou a dalšími aktéry a pro komunikaci strategických cílů a jejich praktické realizace NNO.

Hlavní cíle pro rok 2017

Hlavním záměrem projektu je posílit mezi-oborová partnerství sítí českých NNO sdružených v iniciativě Měj se k světu pro implementaci příspěvku ČR k SDGs a podpořit jejich kapacity pro monitoring, koordinaci a komunikaci.

Aktivity a výstupy

  • Aktivní koordinace členů iniciativy – Pravidelné koordinační obědy, komunikace s členy
  • Semináře k pilotním projektům a dobrovolným závazkům v spolupráci s finskou platformou KEHYS –  Na semináři bude představen finský systém dobrovolných závazků, pilotních projektů a dalších způsobů a mechanismů naplnění SDGs, včetně podpory koherence politik pro udržitelný rozvoj. Mezi sítěmi NNO zastoupenými v iniciativě pak proběhne diskuse a formulace možných vlastních příspěvků a diskuse o institucionálním zajištění implementace strategického rámce ČR2030 ze strany NNO.
  • Aktivní účast na zasedáních Rady vlády pro udržitelný rozvoj – Aktivní účast NNO na procesech státní správy v oblasti udržitelného rozvoje je i nadále velmi žádoucí. Pro finalizaci strategického dokumentu ČR2030 a pro přípravu a realizaci následného implementačního plánu pro ČR2030 se bude opět odvíjet především od zasedání RVUR v různých jejích formátech, zasedání dalších koordinačních mechanismů a ze schůzek se zástupci státní správy, případně dalšími aktéry (podnikatelské asociace, odbory apod.).
  • Příprava monitoringu cílů manifestu Měj se k světu – Identifikace vhodných datových sad, příprava monitorovacích mechanizmů
  • Předvolební aktivity – Debata s politickými stranami o realizaci dlouhodobých cílů ČR pro udržitelný rozvoj.