Nekalé daňové praktiky nadnárodních firem připraví ročně státní rozpočty o velké peníze. Doplácejí na ně jak bohaté, tak i chudé země. Státy a občané Evropské unie ztratí každý rok až 260 miliard eur kvůli přesunu zisků do tzv. daňových rájů. Nejchudší země přijdou v důsledku úniku korporátních daní o 160 miliard dolarů ročně. Paradoxně tak přijdou o více, než kolik obdrží v podobě rozvojové spolupráce.

Od roku 2015 je Glopolis partnerem dvouletého ambiciózního projektu, který pomůže Evropanům a Evropankám prostřednictvím poutavé a inovativní kampaně získat přehled o souvislostech mezi daňovými úniky a jejich dopady na život v České republice i v nejchudších zemích.

Tento projekt přivedl na jednu loď dvě velké „rodiny“ zkušených mezinárodních neziskových organizací v rozvojové oblasti – ActionAid a Oxfam. Spolu s dalšími pěti organizacemi ze střední Evropy a sítí Eurodad se budou snažit ovlivnit jednání o reformách mezinárodních daňových pravidel napříč 16 členskými zeměmi i v institucích EU. První rok (2015) projektu s třemi významnými rozvojovými summity (v červenci o financování, v září o cílech udržitelného rozvoje a v prosinci o změnách klimatu) je ideální příležitostí. Navíc, když jej EU vyhlásila Evropským rokem pro rozvoj.

Důležitým rozměrem projektu je jeho zaměření na rozvojové země. Zejména to, jakým způsobem dopadají daňové úniky na jejich obyvatele.
Klíčové problémy v oblasti mezinárodních daní, které z našeho pohledu přispívají ke globální chudobě, nerovnostem a nerovnému rozvoji, spatřujeme v následujících třech bodech:
1) Mezinárodní daňový systém – obsahuje řadu mezer, které umožňují zejména velkým mezinárodním společnostem obcházet daňové zákony v zemích, kde jsou ekonomicky nejaktivnější. Návrhy reforem skupiny G20 a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nejdou špatným směrem, mají však řadu nedostatků. Jedním z největších je, že neumožňují rovnocenné zapojení rozvojových zemí do debat, jak by nová mezinárodní daňová pravidla měla vypadat. Přitom právě tyto země v poměru k HDP ztrácejí v důsledku daňových úniků více než země OECD.

2) Neprůhledné účetnictví – Neprůhledné účetnictví – zejména to, konsolidované účetní závěrky, které neumožňují určit, kde společnosti skutečně tvoří své zisky a kde je daní – umožňuje velkým mezinárodním společnostem, aby přesouvaly zisky mezi dcerkami – často přes daňové ráje a bez kontroly. Pokud by měly mezinárodní společnosti povinnost zveřejňovat klíčová ekonomická data, jako jsou obrat, zisk, počet zaměstnanců a odvedené daně, za každou zemi zvlášť (tzv. CBCR – Country-by-Country Reporting), získaly by daňové úřady i veřejnost v EU a rozvojových zemích možnost, jak identifikovat účelové přesouvání zisků a z něj plynoucí vyhýbání se daňovým povinnostem.

3) Daňové dohody – jejich sjednání je často zdůvodněno podporou vzájemného obchodu a investic mezi dvěma státy, které je uzavřou. V případě rozvojových zemí vedou dohody o zamezení dvojího zdanění často k omezení daňový práv. Například ke snížení srážkových daní při převodu dividend, příjmu z úroků či licenčních poplatků do zahraničí). Vzhledem k tomu, že většina těchto plateb míří do centrál v ekonomicky vyspělých zemích, jsou tyto smlouvy pro rozvojové země nevýhodné. Jinými slovy přicházejí o větší díl potenciálních daňových příjmů. Je proto na místě apelovat na národní vlády (včetně české), aby při jejich dojednávání eliminovaly maximum negativních dopadů, které tyto smlouvy mohou mít na efektivní výběr daní v rozvojové zemi.

Hlavní cíle projektu v ČR

Cílem projektu je představit široké české (a evropské) veřejnosti problematiku daňových úniků v mezinárodním prostředí a jejich dopad především na rozvojové země. Cílem je zároveň posílit kritické myšlení občanů EU o roli daní v kontextu snižování chudoby a nerovností a získat jejich aktivní podporu ve prospěch reforem daňových a účetních pravidel na globální a evropské úrovni.

Hlavní aktivity a výstupy v ČR

Projekt bude realizovat aktivity ve 4 základních oblastech:

  1. Komunikace, která mezi občany EU (zvláště ve věku 21-30 let) zvýší povědomí o férovém daňovém systému a získá podporu pro reformní návrhy;
  2. Tréninky, které prohloubí znalosti o tématu daní, daňových úniků a jejich dopadů mezi studenty, neziskovým sektorem a jeho podporovateli;
  3. Aktivní podpora, která povede k zapojení podporovatelů (zejména mladých lidí) přímodo aktivit kampaně;
  4. Dialog s politiky na národní a evropské úrovni, jehož cílem je získat jejich podporu pro návrhy směřující k zapojení rozvojových zemí do rozhodování o podobě mezinárodních daňových pravidel, větší transparentnosti korporátního účetnictví a odpovědnějšímu přístupu k uzavírání daňových smluv s rozvojovými zeměmi

Hlavní výstupy v ČR:

  • Inovativní a interaktivní komunikační kampaň;
  • Organizace národních tréninků a vzdělávacích aktivit;
  • Organizace debat, kulatých stolů, promítání filmů, happeningů atd.;
  • Publikace a články přinášející údaje, informace, příběhy o dopadech daňových úniků (včetně ČR)

Projektový manažer a kontaktní osoba za Glopolis

František Nejedlý, nejedly@glopolis.org

Trvání projektu

1. 4. 2015 – 31. 3. 2017

Financování projektu

  • celkový rozpočet projektu: 5 882 353 eur
  • rozpočet na aktivity Glopolis: 230 191 eur

Hlavní donoři

85 % Evropská unie
15 % Česká rozvojová agentura

eurovlajkacrdc_p

Partnerské organizace

Přidružené organizace: ActionAid International; Oxfam India; Oxfam Mexico; Oxfam International; Platforma MVRO; ChristianAid; ActionAid Italy; EPSU; BPID; IBIS