Hledání souvislostí: rozvoj, ženy a zemědělství

Svět si každoročně 25. května připomíná Den Afriky jako výročí založení Organizace africké jednoty (dnešní Africké unie) v roce 1963. Africké státy tehdy oficiálně deklarovaly snahy o nezávislost celého kontinentu, zajištění jednoty afrických zemí a spolupráci v politické, ekonomické, sociální i kulturní sféře. Tento den je příležitostí jak upozornit na problémy, se kterými se kontinent potýká, ale zároveň i ukázat, jaký ekonomický i kulturní potenciál Afrika ukrývá.

Většina afrických států doposud zůstává v kategorii takzvaných Zemí s nízkými příjmy a potravinovým deficitem (Low-Income Food Deficit Countries). Ekonomiky těchto států stojí především na zemědělství, v němž představují velmi důležitý článek ženy. Proto bychom v tento den chtěli připomenout jejich důležitost a poukázat na zásadní roli, kterou ženy hrají v odstraňování hladu a chudoby i naplňování ostatních Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

„Genderová rovnost je více než jen pouhým cílem o sobě. Je předpokladem k dosáhnutí úspěchu v ostatních výzvách jako je snižování chudoby, šíření udržitelného růstu a budování dobrého vládnutí.” Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN

Základní fakta

Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO):

  • Ženy tvoří průměrně polovinu zemědělské pracovní síly v subsaharské Africe.
  • Na dvě třetiny chudých chovatelů dobytka jsou ženy.
  • V zemědělství, stejně jako v ostatních sektorech, je průměrná mzda mužů vyšší než průměrná mzda žen. Na ženy navíc častou zbydou často pouze sezónní práce nebo práce na zkrácený úvazek.
  • Výnosy žen v zemědělství jsou průměrně o 20 – 30 % nižší než výnosy mužů.
  • Odstranění rozdílů v přístupu k zemědělským zdrojům (půda, voda, technologie, vzdělání, finance…) by mohlo snížit počet hladovějících o 12 až 17 %.

Rozvojový program OSN (UNDP) uvádí, že většina chudých obyvatel jsou ženy, které tvoří 2/3 celkového počtu 1,3 bilionů lidí na světě žijících pod hranicí chudoby.

Role žen v zemědělském sektoru je ovlivněna několika faktory, které rozhodují o míře efektivity jejich činnosti. Za prvé nemají stejný přístup k půdě a jejímu vlastnictví, nemluvě o ochraně vlastnických práv. Za druhé čelí diskriminaci v politické a sociokulturní sféře, která je často založena na tradičním zvykovém právu, při zapojování do rozhodovacích procesů. Za třetí je jejich příjmová chudoba obvykle vyšší kvůli nižším a nepravidelným výdělkům. V neposlední řadě jsou ženy také často vystavovány sexuálnímu násilí.

Kromě toho, že ženy nemají stejný přístup k půdě jako muži, existuje také rozdíl v zaměření zemědělské produkce. Muži obvykle dominují komerčnímu zemědělství a orientují se na produkci tržních plodin pro export (káva, čaj, květiny, plodiny určené na výrobu biopaliv). To však jde na úkor pěstování základních potravin, které jsou vytlačovány na méně kvalitní a úrodnou půdu.

Případ Etiopie

V subsaharské Africe je většina půdy oficiálně vlastněná státem, který poskytuje práva na její využívání jednotlivým kmenům či etnickým skupinám. V Etiopii je více než 85 takových skupin s různými druhy zvykového práva. Půdu a dobytek vlastní muži, ženy mohou vlastnit domácí nářadí či drobná zvířata. Podle zvykového práva nemají manželky ani dcery na půdu nárok. Pokud chce žena cokoliv prodat, musí takové rozhodnutí nejdříve konzultovat se svým mužem. Rozvedené a ovdovělé ženy nemají nárok pracovat na půdě, kde žijí, pokud nepracují pro manželovu rodinu.

Posílení postavení žen je proto jednou ze základních podmínek pro udržitelný rozvoj a naplnění rozvojových cílů, hlavně pak eliminaci hladu a chudoby. Národní vlády by měly zajistit jejich právní ochranu a posílení vlastnických práv, zaručit ženám rovný přístup k produkčním zdrojům a veřejným službám nebo realizovat vhodné zemědělské politiky s ohledem na genderové odlišnosti.
Mezinárodní společenství by se mělo zaměřit hlavně na vzdělání žen, zvýšení jejich finanční i právní gramotnosti a jejich zapojení do implementace konkrétních rozvojových projektů. Navrhnutá opatření nepředstavují všelék na hlad a chudobu, mohou však významně přispět k překonání jedné ze zásadních překážek rozvoje africké společnosti.

Chcete se dozvědět více? Stáhněte si publikaci a leták:

Publikace „Ženy a zemědělství v Africe“ soubor

Leták „Hledání souvislostí: rozvoj, ženy a zemědělství“ soubor 

K tématu je organizován také seminář:

„Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství v Africe“: http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/udalosti/seminar-hledani-souvislosti-rozvoj-lidska-prava-zeny-zemedelstvi-v-africe/