Otevřený dopis nevládních organizací evropským komisařům k podpoře biopaliv

Komise na svém setkání dne 2. května 2012 projednávala politiku Evropské unie v oblasti biopaliv, konkrétně problematickou otázku vysokých uhlíkových emisí souvisejících s takzvanou nepřímou změnou využívání půdy (indirect land use change, ILUC). Více než 100 nevládní organizace z celého světa (včetně Glopolis) zaslalo evropským komisařům otevřený dopis. V něm EU žádají, aby přijala opatření, která zabrání negativním důsledkům evropské politiky v oblasti biopaliv na změnu klimatu.

Zvýšená poptávka po biopalivech v EU přispívá k záborům půdy, odlesňování a zvyšování cen potravin. Evropská komise dosud odkládala rozhodnutí, které z podpory EU vyloučí ta biopaliva, jejichž uhlíková stopa je vyšší než v případě konvenčních fosilních paliv. Za vysokou uhlíkovou stopu u některých biopaliv jsou zodpovědné emise související s nepřímou změnou využívání půdy (ILUC). Suroviny pro biopaliva lze produkovat na místech, které byly přímo přeměněny na zemědělskou půdu, ale původně měly jiný status. 

Emise vyplývající z takové změny ve využívání půdy je nutné zahrnout do celkového výpočtu emisí skleníkových plynů konkrétního biopaliva s cílem zjistit, jestli splňuje kritéria udržitelnosti. Suroviny pro biopaliva však mohou být pěstovány i na stávající zemědělské půdě, a mohou tak vytlačit produkci potravin, což může v konečném důsledku vést k přeměně jiné půdy (lesy, rašeliniště, apod.) na půdu zemědělskou. Dodatečná poptávka po biopalivech může takto nepřímo vést ke změnám ve využívání půdy a „obcházet“ snahu EU podporovat pouze udržitelná biopaliva.

„Otevřený dopis ke stažení“ soubor