Tisková zpráva: Studie „Zaostřeno na koherenci politik pro rozvoj 2011“

Evropská platforma  CONCORD dnes zveřejnila novou zprávu "Zaostřeno na koherenci politik pro rozvoj", která zkoumá soudržnost politik Evropské unie s jejími rozvojovými cíli.

Podle nové studie CONCORD, platformy evropských rozvojových a humanitárních organizací, poškozují politiky Evropské unie obyvatele rozvojových zemí. Publikace poukazuje na rozpor mezi snahou EU snižovat chudobu ve světě a dopadem mnoha politik, například zemědělské, energetické či obchodní, na život nejchudších obyvatel světa. Evropská unie přitom právě v těchto měsících uvažuje nad reformami některých takových politik.

Zpráva uvádí, že:

  • Evropská unie selhává v závazku zvyšovat soudržnost svých politik s cíli rozvojové spolupráce, který přijala ratifikací Lisabonské smlouvy.
  • Evropská unie může výrazně zvýšit dopad své rozvojové spolupráce a efektivitu vynaložených prostředků, jejichž objem činí kolem 50 miliard eur ročně, pokud zajistí větší soudržnost svých politik s rozvojovými cíli.

Studie mimo jiné upozorňuje na snahu Evropské unie zajistit dostatek surovin pro chod své ekonomiky, a to i za cenu neférových dohod s chudými zeměmi bohatými na nerostné suroviny.

Příkladem negativního dopadu některých politik EU může být směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jež nepřímo přispívá k prohlubování environmentálních a sociálních problémů v chudých zemích.

Laura Sullivan z nevládní organizace ActionAid řekla: „Politika Evropské unie v oblasti energetiky a změny klimatu nepřímo přispívá k záborům půdy v rozvojových zemích, které negativně ovlivňují životy místních obyvatel a drobných farmářů. Značná část tamní produkce biopaliv je totiž určena k pokrytí zvýšené poptávky EU. Biopaliva navíc v současnosti představují velmi neefektivní způsob využívání půdy pro energetické účely a mají diskutabilní vliv na snižování emisí skleníkových plynů.“

„Podobné případy tak znehodnocují pozitivní efekty evropské rozvojové spolupráce a jinak chvályhodnou snahu Evropské unie bojovat s chudobou ve světě navzdory domácím ekonomickým obtížím. EU by měla zajistit, aby nezamýšlené důsledky svých politik dokázala včas rozpoznat a navrhnout odpovídající řešení.“

Svět stojí na prahu další potravinové krize a otázka dostupnosti potravin pro nejchudší obyvatele planety tak představuje stále akutnější problém. Dle čísel z roku 2010 hladoví kolem 925 milionů lidí, což je přibližně každý sedmý člověk. Přibližně třetina světové produkce potravin se přitom nedostane ke spotřebitelům a je z různých důvodů zničena, znehodnocena či končí v odpadkových koších.

Společná zemědělská politika Evropské unie (SZP) nesmí negativně ovlivňovat potravinovou bezpečnost v chudých zemích. Reformy SZP sice snížily vývozní dotace, které uměle stlačují výrobní cenu evropských potravin, avšak evropský export i nadále ohrožuje drobné farmáře a místní trhy s potravinami v rozvojových zemích.“

„Evropská unie by se neměla snažit nakrmit svět. Boj s hladem můžeme vyhrát jen tak, že rozvojové země nakrmí samy sebe,“říká Aurele Destree z Glopolis, spoluautorka studie.

CONCORD vyzývá Evropskou unii, aby dostála závazkům obsaženým v Lisabonské smlouvě a vyvinula větší úsilí při zvyšování koherence své zemědělské, energetické či obchodní politiky s rozvojovými cíli. Snižování chudoby ve světě je přitom i ve vlastním zájmu Evropské unie, neboť je předpokladem budoucí prosperity a stability, z níž může profitovat každý občan Evropské unie.

Evropská komise musí zajistit, aby v současnosti diskutované politiky procházely zhodnocením svých dopadů, tedy toho, nakolik přispívají či zabraňují rozvoji chudých zemí. Obyvatelé dotčených komunit v rozvojových zemích by přitom měli mít možnost se k těmto politikám vyjádřit.

Kontakt:

Ingrid Mitáčková, Glopolis, mediální koordinátorka, „mitackova@glopolis.org“:mail:mitackova@glopolis.org tel.: +420 272 661 132

„Tisková zpráva (česká verze vydaná Glopolis a FoRS) ke stažení“ soubor

„Shrnutí studie CONCORD Zaostřeno na koherenci pro rozvoj ke stažení (česky)“ soubor

„Studie CONCORD Zaostřeno na koherenci politik pro rozvoj ke stažení (anglicky)“ soubor