Zemědělství je důležitý nástroj v boji proti chudobě, shodli se účastníci zasedání zemí AKT-EU

Smíšené parlamentníshromáždění Evropské unie a zemí AKT (Afrika, Karibik, Tichomoří) představujeútvar, který dává evropským zákonodárcům a poslancům ze zmíněných regionů(většinou se jedná o bývalé kolonie, se kterými mají někdejší koloniálnívelmoci nadstandardní vztahy) možnost dvakrát do roka debatovat o vzájemnýchvztazích a hledat řešení případných problémů. V první půli minulého týdne (22.5. – 24. 5. 2011) hostila jedno z těchto shromáždění Budapešť, známá nejenvyhlášeným gulášem a termálními prameny, ale také jako hlavní město země, kterátento půlrok předsedá Evropské unii.

Vzhledem k tomu, že většinaproblémů, se kterými se potýkají zvláště chudší země, má dlouhodobějšícharakter, program Smíšeného shromáždění bývá na každém zasedání velmi podobný.Evropané hovoří o zlepšení a zefektivnění oficiální rozvojové pomoci a nutnostiposilovat demokracii a vládu práva. Zástupci druhé strany poukazují nanegativní důsledky způsobené některými evropskými politikami, obzvláště touobchodní a zemědělskou.

Afričané a obyvatelé karibskéa tichomořské oblasti se shodli na tom, že nejefektivnějším nástrojem proodstranění chudoby a posílení potravinové bezpečnosti je rozvoj zemědělství asprávně mířené investice do tohoto sektoru. Názorově jednotní byli takév otázce škodlivosti zemědělských podpor a exportních dotací, které jsouposkytovány evropským farmářům. V praxi to znamená, že výrobky pro export jsouvyráběny za nižší ceny a méně rozvinuté země AKT tak zaplavují levné produkty z Evropy,jimž nejsou místní farmáři schopni konkurovat. Proto se zde uzavírá bludný kruh prohlubující chudobu těch, kteří sepřímo podílí na produkci potravin.

V oblasti obchodnípolitiky požadují reprezentanti zemí AKT větší politickou vůli Evropské unieprosadit na půdě Světové obchodní organizace (WTO) globálně spravedlivý systéms jasnými a transparentními pravidly. Velmi často byly také zmiňoványdohody o ekonomické spolupráci (EPAs), vnímané jako nástroj posilováníevropských zájmů na úkor chudých zemí, jimž tyto úmluvy žádné výhodynepřinášejí a naopak je nutí vzdát se posledních nástrojů k ochraněvlastního trhu. Kromě toho se chudé země potýkají také s důsledkyevropských tendencí zvyšovat produkci biopaliv mimo území EU. Tyto tendence seprimárně promítají v záborech půdy a přeměně základních potravin naindustriální účely.

Přítomní poslanci delegace Evropského parlamentu vesměs sdíleli názor, že se rozvoj neobejde bezzemědělství a že zemědělství se neobejde bez větších investic. Klíčovou rolimusí hrát podpora udržitelného zemědělství, boj s klimatickými změnami,přehodnocení energetické politiky týkající se biopaliv, stabilita cen potravin,podpora genderových témat a vlastní opatření pro zajištění potravinovébezpečnosti na národní úrovni. Evropská unie musí hlavně zajistit, aby všechnyjejí externí politiky byly koherentní s jejími rozvojovými cíli.

Zasedání zemí EU a AKT se účastní také představitelé Evropské komise. Jejich postoje, vzhledem k pozici Komisejakožto aktéra tvořícího rámec evropských politik, samozřejmě sebekritikou přílišneoplývají a mnoho zmíněných argumentů přítomní zástupci Komise nereflektovali.Komisař pro rozvoj Andris Piebalgs považuje za hlavní prostředky pro posílenírozvoje strategické partnerství, zvýšení efektivity pomoci, investice dozemědělství a zajištění rovného přístupu ke vzdělání a zdravotní péči. Optimistickýpostoj si Piebalgs zachovává i k závazku naplnit do roku 2015 Rozvojovécíle tisíciletí (MDGs), ačkoli existují stále silnější indicie, že se těchtoosmi závazků nepodaří ve stanoveném termínu dosáhnout.

Delegáti měli dále možnostvyslechnout zprávu Zástupce generálního tajemníka OSN pro nejméně rozvinuté země(LDCs) Cheika Sidi Diarru o výsledcích nedávno skončené konference v Istanbulu,která si stanovila za cíl během příštích deseti let snížit počet těchto zemí napolovinu (k dnešnímu dni je jich 48). Istanbulská konference spatřuje hlavní příčinyproblémů nejméně rozvinutých zemí v hospodářských šocích a klimatických změnách.  Zopakovala také tvrzení, že prioritou prorozvoj nejchudších státu je zemědělství, a zdůraznila, že nejméně rozvinutéstáty nepotřebují přístup založený na charitě, ale spíše příliv správnězaměřených investic.

Jednadvacáté zasedáníSmíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v Budapešti tedy nepřinesložádné nové výsledky. Potvrdilo však skutečnost, žezemědělství je stále více považováno za jeden z důležitých nástrojů prorozvoj nejméně rozvinutých zemí a pro hledání cest k odstraňování chudobyve světě a také že bez politické vůle není změna současného stavu možná.

Článek vyšel také na „euractiv.cz“: http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/analyza/zemedelstvi-je-dulezity-nastroj-vboji-proti-chudobe-008797