Kolumbijská delegace se v Praze pokusí získat podporu pro revizi smluv o volném obchodě

Ve dnech 18. až 20. dubna 2011 navštíví Českou republiku delegace kolumbijských odborů a lidsko-právních organizací. Glopolis pro účastníky delegace zorganizoval několik schůzek v českém parlamentu, na ministerstvu zahraničních věcí a s Česko-moravskou konfederací odborových svazů. Delegáti vystoupí také na universitní půdě a v některých českých médiích.

Cílem návštěvy kolumbijské delegace je získat v rámci celoevropské kampaně podporu pro revizi smluv o volném obchodě mezi Kolumbií a Evropskou unií. Důvodem je jejich možný škodlivý dopad na lidská práva a ekonomický a sociální rozvoj v zemi.

Na nejobecnější úrovni jsou tyto dohody vnímány mnohými aktéry jako podpora kolumbijského režimu, který je zodpovědný za nejvyšší počet zavražděných odborářů na světě. Investice do těžebního průmyslu a biopaliv mohou přispět k dalším záborům půdy zahraničními investory a způsobit násilné vystěhování především původní populace, což dokládají i analýzy Evropské komise. Může být také podkopána schopnost vlády podpořit zaměstnanost v domácím průmyslu. V neposlední řadě může být ohrožen domácí mléčný průmysl, což může mít neblahé důsledky pro zaměstnanost v tomto sektoru. Více si přečtěte v „policy briefu vydaném v březnu 2011 u příležitosti celoevropské kampaně“ soubor.

Žádná z těchto kritik samozřejmě není neprůstřelná. Například neuzavření smluv o zóně volného obchodu nemusí nutně znamenat konec podpory kolumbijskému režimu za předpokladu, že zůstane v platnosti stávající investiční a obchodní režim, který umožňuje preferenční přístup pro mnohé kolumbijské produkty na evropský trh. Otázkou je také, zda k nápravě lidsko-právní situace v Kolumbii dojde spíš na základě přerušení kontaktů (sankce) nebo naopak díky pokračující spolupráci. Ta by možná spíše mohla přispět k přenosu norem dobrého vládnutí a respektu pro lidská práva.

Snahou Glopolisu je proto v rámci aktivit, kterých se kolumbijští hosté zúčastní, rozvinout kritickou a věcnou debatu, která by nabídla alternativní úhel pohledu. Jenom tak je možné zajistit, aby případná revize smluv byla k prospěchu obou zainteresovaných stran.