Workshop: Musí české a evropské politiky poškozovat rozvojové země?

20.10.2010
Evert Vermeer Foundation, Česká platforma pro rozvojovou spolupráci - FoRS a Glopolis Vás srdečně zvou na workshop pro nevládní neziskové organizace: „Musí české a evropské politiky poškozovat rozvojové země?“ Role nevládních organizací při zvyšování soudržnosti zemědělské, klimatické a surovinové politiky s rozvojovými cíli.

Datum: 4. listopadu 2010, 9:30 – 17:30

Místo: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Lektor: Suzan Cornelissen, Evert Vermeer Foundation

Politiky Evropské unie a jejích členských států často poškozují zájmy chudých zemí. Zejména zemědělská a klimatická, ale i surovinová politika podrývají boj s chudobou a snahu zajistit větší udržitelnost v globálním měřítku. Export otevřeně či skrytě dotované zemědělské produkce z EU nebo celní bariéry na zboží s vyšší přidanou hodnotou mají negativní dopad na drobné zemědělce v chudých zemích a rozvoj souvisejícího zpracovatelského průmyslu. Energetika založená na spalování fosilních paliv a produkci skleníkových plynů přispívá ke globálním změnám klimatu. Ty pak představují další zátěž pro chudé země v podobě nepředvídatelných období sucha, povodní, či šíření tropických chorob. Dalším podobným příkladem jsou environmentální a společenské důsledky podpory biopaliv či surovinová politika sloužící především zájmům vyspělých zemí. To jsou jen některé příklady negativních důsledků evropských politik, které jsou v rozporu s rozvojovými cíli, ke kterým se tyto země jinak hlásí a které prostřednictvím rozvojové spolupráce naplňují.

Workshop „Musí české a evropské politiky poškozovat chudé země?“ představí konkrétní příklady takto rozporných politik v oblasti zemědělství, změn klimatu či těžby a dovozu nerostných surovin, nabídne možnosti jak zajistit větší soudržnost těchto politik s rozvojovými cíli a identifikovat příležitosti pro nevládní organizace jak v této souvislosti úspěšně ovlivňovat veřejnost, státní správu a politickou reprezentaci. Workshop kombinuje prezentace jednotlivých výše načrtnutých příkladů, představení politického a institucionálního rámce pro zvyšování soudržnosti politik s rozvojovými cíli v České republice a Evropské unii a interaktivní práci s účastníky workshopu.
Přihlášky na workshop prosím zasílejte do 1. listopadu 2010 na dolezal@glopolis.org.

Pracovním jazykem workshopu bude angličtina a čeština.

Pozvánku s programem naleznete „zde ve formátu pdf“ soubor.

Workshop je umožněn díky podpoře Evropské unie v rámci projektu Enhancing Policy Coherence, Making Development Work Better.