Dílčí úspěch Českého předsednictví v Radě EU

Nedávno skončené české předsednictví v čele Rady EU pokládá řada zahraničních komentátorů za nepříliš zdařilé. Komentátor Financial Times Tony Barber ve svém článku napsal, že na české předsednictví se jen tak brzy nezapomene.

Je pravda, že průběh českého předsednictví nebyl optimální. Od samého počátku se čeští představitelé museli potýkat s řešením několika nezáviděníhodných situací – od lednové plynové krize až po stále se stupňující dopady globální finanční a ekonomické krize. Pomyslnou třešničkou na dortu byl pak březnový pád české vlády, který v očích ostatních členských států zdiskreditoval české vedení v čele Rady EU s konečnou platností.

Avšak je nutné zdůraznit, že i přes tyto nepříliš světlé stránky českého předsednictví se české vládě podařilo dosáhnout několika dílčích úspěchů, které však nebyly dostatečně atraktivní na to, aby se dostaly na přední stránky sdělovacích prostředků. Za jeden z takových úspěchů můžeme považovat prosazení důležitých kroků v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie v lokálním měřítku v rozvojových zemích.

Česká republika si v oblasti rozvojové spolupráce zvolila pro půlroční předsednictví jako hlavní prioritu podporu udržitelných zdrojů energie v lokálním měřítku. Přístup k udržitelným zdrojům energie je jedním ze základních předpokladů úspěšného socioekonomického rozvoje a naplňování rozvojových cílů tisíciletí. Na začátku 21. století se stále více než 1,6 miliardy obyvatel naší planety potýká s nedostatečným přístupem k elektrické energii. Česká republika se tedy v rámci této priority zaměřila na zajištění přístupu k energetickým zdrojům se zvláštním zřetelem na chudé venkovské a izolované oblasti, které jsou nedostatečným přístupem k energetickým zdrojům nejvíce postiženy.

Česká republika zvolením tohoto prioritního tématu navázala na iniciativu započatou v průběhu německého předsednictví v roce 2007, během něhož byly přijaty závěry Rady EU k energetické udržitelnosti v Africe. Téma má také významnou vazbu na priority francouzského (lokální vládnutí) a švédského předsednictví (životní prostředí a změny klimatu).

Hlavním cílem českého předsednictví bylo otevřít diskusi na evropské úrovni o tom, jakým způsobem může rozvojová spolupráce co nejlépe přispět ke zlepšení schopnosti řízení organizací místní správy v rozvojových zemích v oblasti poskytování energetických služeb a jaké nástroje EU v oblasti rozvojové spolupráce by byly pro tuto iniciativu nejvhodnější.

Přípravou prioritního tématu se Česká republika začala zabývat již v první polovině roku 2008 a nechala si také zpracovat obsáhlou studii od britské nevládní organizace Practical Action, která obsahovala i konkrétní doporučení pro další kroky. V lednu 2009 uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí neformální konferenci, pro kterou byl na základě této studie připraven společný dokument českého předsednictví a Evropské komise, který vytyčil základní body k diskusi. Hlavní pozornost však byla upřena na květnové zasedání Rady (GAERC), kde byly přijaty závazné závěry Rady.

Závěry Rady se zaměřily na následující čtyři klíčové oblasti, které jsou pro implementaci udržitelných technologií v rozvojových zemí nezbytné: Podpora lokálních řešení a zapojení lokálních aktérů, Prosazování decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie, Zvýšení energetické účinnosti a Nastavení vhodného rámce a finančních modelů.

Podpora lokálních řešení a zapojení lokálních aktérů

Evropská unie se zavázala zvýšit podporu a spolupráci s lokálními aktéry (zejména se zástupci místních komunit, soukromého sektoru a občanské společnosti). Forma spolupráce by měla být zaměřena na využívání zkušeností z úspěšných předešlých projektů a měl by se klást větší důraz na budování místních kapacit v oblasti energetických služeb. EU bude také podporovat snahu partnerských zemí o posílení demokratického vládnutí na lokální úrovni. Zvláštní pozornost pak bude věnována rovnému přístupu mužů, žen a dětí k energetickým službám a posilování úlohy žen při rozhodovacích procesech.

Prosazování decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie

Hlavním cílem je zajistit dodávky energetických služeb podle místních potřeb a možností a stimulovat místní soukromé společnosti, aby se zapojily do budování vhodných technologií a tím také vytvořily nové pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo. Evropská unie bude také podporovat spolupráci na bázi PPR (public private partnerships) a v oblasti výzkumu a vývoje nízkouhlíkových technologií.

Zvýšení energetické účinnosti

Evropská unie začlení do svých rozvojových programů prosazování energetické účinnosti a pomoc partnerským zemím při vytváření jejich národních, regionálních a lokálních strategií, které povedou k efektivnější spotřebě energetických zdrojů. EU se zvláště zaměří na modernizaci a efektivitu energetických zdrojů pro vaření, vytápění, chladící zařízení a udržitelný lesní management.

Nastavení vhodného rámce a finančních modelů

Evropská unie zvýší podporu partnerských zemí, spočívající ve vývoji a posílení dlouhodobých energetických strategií, vytvoření legislativního a institucionálního rámce a začlenění decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie do plánování budoucích energetických systémů se zvláštním zřetelem na přístup k energiím na lokální úrovni.

EU na základě pařížské deklarace o efektivitě pomoci bude prosazovat spolupráci, koordinaci a harmonizaci mezi různými donory a ostatními relevantními aktéry energetického sektoru. Evropská unie bude poskytovat koordinaci a podporu již existujícím instrumentům, jako je Partnerství Afrika – EU v energetice. Pomoc partnerským zemím bude spočívat také v získání finančních prostředků z mezinárodních, národních a regionálních institucí a zapojení soukromého kapitálu.

V průběhu českého předsednictví byl také podepsán druhý AKT – EU Energy Facility, který spadá pod 10. Evropský rozvojový fond a v rámci něhož bylo vyčleněno 200 milionů eur na podporu zvýšení přístupu k udržitelným technologiím v zemědělských a izolovaných oblastech zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří.

EU také přislíbila zvýšení podpory v rámci ostatních nástrojů, jako je EU ̶ Africa Infrastructure Trust Fund, Environmental and Natural Resources Thematic Programme (v rámci Development Cooperation Instrument), Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund a Global Climate Change Aliance. Důležitým zdrojem financí pro implementaci udržitelných technologií v nejméně rozvinutých zemích, který nepodléhá rozpočtu EU, by se v budoucnu měl stát také tzv. CDM (Clean Development Mechanism).

I když bylo v průběhu českého předsednictví dosaženo v této oblasti nezpochybnitelného pokroku a byly podniknuty významné kroky pro další proces, je nutné zdůraznit, že současná situace v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energií v rozvojových zemích je stále nedostatečná a současné fondy jsou jen malým přispěním, kterým však absolutně není možné pokrýt celosvětovou poptávku. Řada rozvojových zemí stále nevyužívá svůj velký potenciál pro získávání čisté energie a mnoho lidí na celém světě je tak vystaveno obtížným překážkám, které musí denně překonávat.