Feminismus a globalizace

Tento text má za cíl představit českému publiku přehled současných zahraničních teorií a studií, které se zabývají tématem gender a globalizace anebo jsou označovány jako feministická kritika globalizace.

Zaměřím se především na propojení genderových a globálních témat. Na jednu stranu je třeba do teorií globalizace vnést genderový rozměr. Na druhou stranu může začlenění globálního rozměru do genderových studií být zase inspirativní v tom, že do zkoumání rozdílů mezi muži a ženami vnáší další roviny nerovností a to zejména třídní a etnické. Jelikož globální procesy ovlivňují také českou společnost, je důležité se jimi zabývat v co možná nejširší podobě. Současně je dobré mít přehled o důsledcích, jaké mají tyto procesy pro ženy a muže v jiných lokalitách.

V textu se zaměřím na témata, která se nejvíce vyskytují v diskursu gender a globalizace, a pokusím se odpovědět zejména na tyto otázky: Jak se gender projevuje v teoriích globalizace a v čem spočívá feministická kritika globalizace? Jaké jsou genderové charakteristiky mocných globálních hráčů a co charakterizuje globální vládnoucí maskulinitu? Jaké změny práce v oblasti produkce a práce jsou globálně spojeny s genderem? Na závěr poukazuji na pozitiva a nedostatky západních feministických teorií globalizace, a to zejména v kontextu postsocialistických zemí, a ukazuji některé cesty, jak je možné studovat genderové souvislosti globalizačních procesů v českém prostředí.

Česky k těmto tématům dosud vyšla studie Ch. Wichterich Globalizovaná žena, která se však zaměřuje na dopady globalizace týkajících se žen. Dále byla přeložena publikace Bez loga od Naomi Klein, která se zabývá jednak produkcí a marketingem v globalizované ekonomice a jednak antikorporačním aktivismem. Dotýká se tak sice fenoménů, které souvisejí s genderovými problémy, nicméně jsou pro ni spíše vedlejší.

Celý text „Feminismus a globalizace ke stažení“ soubor