Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Strategie

Analytické centrum Glopolis se od svého založení v roce 2004 významným způsobem rozvinulo. Think-tank se rozrostl co do rozsahu, zaměření, dopadu, kvality a transparentnosti své práce i organizace.

Rozšiřující se skupina zaměstnanců dokázala společně a průběžně reflektovat administrativní a manažerské nároky, přizpůsobovat, navrhovat a zavádět nové organizační procesy. Patří mezi ně přísnější a transparentnější účetnictví a finanční řízení, efektivní předkládání projektových přihlášek (včetně vedení velkých evropských projektů), špičkové projektové řízení, reporting a monitorování rozpočtů, plánování, koordinace a hodnocení na různých úrovních (strategické, sekční, projektové a osobní), propracovanější nábor a politika lidských zdrojů i systematičtější komunikace a aktivita v médiích.

Navzdory některým dlouhodobým problémům jsou organizační kultura (orientovaná na lidi, otevřená, spolupracující, naplněná duchem odpovědnosti a učení), manažerské dovednosti, týmová soudržnost i flexibilita skvělými aktivy pro budoucnost. Spolehlivé organizační zázemí a efektivní procesy umožňují centru hlubší reflexi poslání a konkrétních cílů za účelem transformace obsahu práce Glopolis. A právě na to se zaměřuje tento strategický dokument.

V Glopolisu vznikly tři základní tematické programy zaměřené na tvorbu politik: Zemědělská a potravinová sekce, sekce Energie a klima a sekce Ekonomických a finančních politik. V rámci těchto tematických oblastí používal Glopolis společný přístup (soudržnost politik pro rozvoj, systémový a na lidských právech založený přístup) k analýze a zvyšování povědomí o dopadu politik bohatých zemí na chudé komunity a ke snaze o jejich změnu.

Toto zaměření však mělo často omezený nebo přinejlepším jen nepřímý dopad. Mnozí lidé v ČR považují předmět činnosti Glopolis za velmi obecný a těžko srozumitelný. V důsledku je zájem tvůrců politik i širší veřejnosti, stejně jako potenciálních dárců, rovněž velmi omezený.

Na základě hodnocení a měnícího se kontextu tak Glopolis potřebuje aktualizovat a jasně vyjádřit své poslání, poskytnout jednotný rámec pro svou činnost, prohloubit praktickou odbornost a relevanci v rámci ČR a také zajistit konzistentní rozvíjení svých prioritních témat. To by na oplátku mělo přinést přímou a přesvědčivou změnu v myšlení a rozhodování v ČR i EU a následně, byť nepřímo prospět chudým komunitám.

Tento pětiletý strategický plán proto v mezinárodním a národním kontextu navrhuje nové poslání, změny v přístupu jak samotného analytického centra, tak i jeho tří sekcí, jejich aktivit, cílových skupin a financování.

Strategie Glopolis pro roky 2011 - 2015 ke stažení (DOC, 203 KB)  (v češtině)

Strategie Glopolis pro roky 2011 - 2015 ke stažení (PDF, 88 KB)  (v angličtině)

glopolis 2014