Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Leták

Poslání

Glopolis je od roku 2004 nezávislé analytické centrum (think-tank) se zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi České republiky a EU. Ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění, je naším dlouhodobým cílem zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti. Nabízíme analýzy, vize a poradenství, budujeme sítě, podporujeme diskusi a vybízíme ke změně myšlení.

Kdo jsme

Glopolis je analytické centrum (think-tank), které promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je:

 • Chytrá ekonomika - udržitelnější podnikání, nová pracovní místa, dobré veřejné služby a kvalitnější život;
 • Vyšší politická kultura – veřejné rozhodování na základě širší expertízy, argumentů z praxe, s delším časovým horizontem, intenzivnější politický dialog (mezi politickými stranami, mezi státem, podnikateli a občanskou společností); 
 • Zodpovědné globální řízení – efektivní řešení globálních problémů s aktivní rolí ČR a nárůst svobody a kvality života i u chudých společností.

Glopolis spolupracuje s ministerstvy a veřejnou správou v ČR a EU, s mezinárodními sítěmi nevládních organizací, s vysokými školami a výzkumnými institucemi, s firmami a jejich asociacemi.

Glopolis má pružný a otevřený, dobře motivovaný a komunikující mezinárodní tým mladých analytiků a dynamických manažerů s kvalitním zázemím

Co umíme

Znalosti - jsme schopni se rychle a pružně orientovat v komplexních problémech, analyzovat větší objemy informací, strukturovat je, zasadit do širšího kontextu, vypíchnout to podstatné i připravit vlastní stanovisko v oblastech našeho poslání.

Procesy - jsme schopni se orientovat v politických i dalších rozhodovacích procesech na domácím i mezinárodním poli, identifikovat klíčové aktéry, navázat s nimi osobní i institucionální kontakt, získat přehled o jejich pozicích a nastartovat mezi nimi dialog, zprostředkovat řešení či změny.

Komunikace - jsme vybaveni pro profesionální práci v cizích jazycích (EN, FR, SP a základní komunikaci v PO, RU, DE, IND, ARB), s pochopením a objektivitou umíme pracovat s různými společenskými sektory (stát, byznys, neziskový sektor) či politickými proudy.

Publicita - zajišťujeme si pravidelnou přítomnost v českých i evropských médiích, aktivně blogujeme a pracujeme na internetu a sociálních sítích, umíme zorganizovat mezinárodní konferenci, filmový festival i kampaň.

Management - máme rozsáhlou zkušenost s přípravou, vedením, reportováním a hodnocením mezinárodních projektů, kvalitní finanční řízení a administrativní zázemí.

Co nabízíme

 1. Návrh a hodnocení strategií - koncepcí, cílů a plánů veřejných a firemních politik z hlediska globálních trendů, včetně pomoci s realizací
 2. Analýza a mapování politiky - výzkum a analýza politických problémů, sběr informací a příprava podkladů pro rozhodování, včetně mapování rozhodovacích procesů v ČR, EU a mezinárodních organizacích;
 3. Byznys konzultace - pro odpovědné a udržitelné podnikání v souladu s evropskými a světovými trendy, které má podporu veřejnosti, včetně ověřování CSR zpráv a organizace CSR aktivit; 
 4. Výzkum v rozvojovém světě - výzkum možností a analýza dopadů na trhy a společnosti v rozvojových zemích, na Blízkém východě a v postkomunistických zemích;
 5.  Komunikace a facilitace - organizace formálních a neformálních expertních či obecnějších diskusí napříč tématy, obory a sektory, facilitace dialogu a řešení problémů mezi různými aktéry v oblastech poslání;
 6. Přednášky, kurzy, školení a prezentace na témata z oblastí poslání;
 7.  Partnerství - ve výzkumných, osvětových a dalších projektech pro ty, kdo hledají silného a zkušeného partnera s evropským ukotvením, regionální zkušeností a globální expertizou;
 8. Konzultace pro neziskové organizace v oblasti advocacy a policy - výzkum a analýzy na klíč, strategické poradenství, pomoc s přípravou projektů, včetně rozpočtování, projektového řízení, evaluace a efektivní koordinace mezinárodních konsorcií.

Naše úspěchy a reference

 • Aktivně jsme se podíleli na tvorbě koncepce české zahraniční rozvojové spolupráce, včetně vzniku nové meziresortní pracovní skupiny, analýze Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, tvorbě pozice ČR pro reformu Společné zemědělské politiky EU a stanovisku ČR pro mezinárodní klimatická jednání.
 • Získali jsme si kredit u evropských rozvojových odborníků kupříkladu zapojením do tvorby strategie evropské rozvojové platformy CONCORD, prací na koherenci politik pro rozvoj, organizací oceňovaných mezinárodních konferencí či studiemi o globálním rozvoji.
 • Spolupracujeme s byznysem na konkrétních projektech společenské zodpovědnosti firem, ověřování CSR zpráv (např. Vodafone) i prosazování společných politických cílů, jako je větší transparentnost a boj proti korupci (Americká obchodní komora).
 • Jsme autory politických analýz a strategickým konzultantem rozvojové a globální problematiky pro český neziskový a výzkumný sektor i širší veřejnost, například analýzy volebních programů politických stran Kdo hledí za plot české zahrádky.
 • Pořádáme debaty, semináře a konference oceňované experty z různých oblastí, včetně firemního sektoru, jako například mezinárodní konferenci Svět v krizi (duben 2009).
 • Jsme aktivními autory příspěvků do deníků, odborných serverů, blogů (blog Petra Lebedy na aktualne.cz) a na sociálních sítích, pravidelnými hosty pořadů Českého rozhlasu a České televize.
glopolis 2014