Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Kodex spolupráce

Efektivní a trvalejší společenské změny nejsou možné bez zapojení různých skupin a spolupráce s různými institucemi. Platí to i pro změny směrem k udržitelnému rozvoji, o které usiluje Glopolis.

Proto udržujeme aktivní kontakty se zástupci státní správy, představiteli politických stran neziskových organizací, podnikatelské i akademické sféry. Tam, kde se naše zájmy protínají, dochází k různým formám spolupráce. Ta však kromě přínosů může obnášet i rizika. 


Pro reputaci Glopolis coby nezávislé a obecně prospěšné organizace (o.p.s.) mohou být největším rizikem zejména příliš úzké kontakty na politické strany a firmy se soukromou majetkovou účastí, zvláště pokud nám poskytují finanční podporu, jež mají problematické dopady na společnost a/či životní prostředí. Neudržitelné či morálně problematické chování se však může vyskytovat uvnitř všech institucí, včetně státní správy a neziskových organizací, a je tudíž třeba obezřetnosti na naší straně, abychom spoluprací s nimi takovéto chování (pasivně) nelegitimovali či dokonce (aktivně) nepodporovali. 


Zároveň v duchu s naším posláním a mezinárodními trendy postupně roste náš vnitřní i okolní společenský konsensus o tom, že pro udržitelnou budoucnost a potřebné společenské inovace je důležité aktivní zapojení skupin s jinými hodnotami, přístupy a zkušeností, a tedy spolupráce se všemi společenskými sektory.


Tímto kodexem proto chceme osvětlit naše motivace pro spolupráci s partnery z různých společenských sektorů, nastínit její různé podoby a deklarovat principy, kterými se řídíme, abychom minimalizovali jejich rizika. Věříme, že tento kodex se nese v duchu etických kodexů sítí, jejichž členy Glopolis je, zejména Etický kodex FoRS a Etický kodex ekologických organizací Zeleného kruhu.


Spolupráci vnímáme jako dobrovolné a vzájemně výhodné sdružování (nejen finančních) zdrojů, jehož prvotním cílem je dosáhnout legálními, udržitelnými a etickými prostředky společenské změny, kterou vymezuje poslání Glopolis. 


Tato spolupráce může mít různé podoby: nezávazný dialog, kritická zpětná vazba, sdílení výsledků práce, konzultace plánů a konkrétních aktivit, materiální či finanční podpora anebo komerční dodávky (zakázky).


Může mít i další benefity, ať už obecně či soukromě prospěšné. Mezi ty obecně prospěšné, o které při spolupráci napříč společenskými sektory vždy souběžně rovněž usilujeme, patří otevírání nových horizontů, porozumění naší vzájemné jinakosti, ale zároveň její přijetí a prožití společných základů a potřeb, efektivnější ukotvení, zacílení a dopady naší práce, včetně korekce přílišné jednostrannosti, obecně pak rozšiřování důvěry, tolerance a otevřenosti ve společnosti.


Soukromým prospěchem jsou pak například nové kontakty, finanční zajištění/zisky, dílčí znalosti či větší publicita pro jména či značky Glopolis či partnerů. Tyto druhotné, soukromé přínosy ať již pro Glopolis či partnery však nesmí převážit, omezovat či dokonce ohrozit prvotní cíl, obecné benefity nebo poslání Glopolis.


Mezi vlastními aktivitami některých firem či veřejných institucí, se kterými Glopolis spolupracuje, mohou existovat takové, o jejichž pozitivním společenském dopadu či dlouhodobé udržitelnosti mají někteří naši partneři i my sami své pochybnosti. 


Tyto dílčí pochybnosti neskrýváme, ale naopak se snažíme o nich vést s dotyčnými firmami či veřejnými institucemi dialog. Ačkoliv tato výměna a vzájemné ovlivňování názorů často nemusí mít žádné bezprostřední a viditelné dopady, věříme, že v dlouhodobém horizontu je to nejen legitimní, možná i jediná cesta, jak dosáhnout trvalejších změn. 


Pokud jsou firmy či instituce takovému dialogu upřímně otevřeny, tyto jejich aktivity nepřekračují zákony a další společenské normy a širší debata o nich nemá jasný závěr, nejsou pro nás tyto aktivity důvodem, abychom s danou firmou či institucí nespolupracovali. Jsou však většinou důvodem, abychom s ní spolupracovali jen omezeně, na aktivitách, u nichž tyto pochybnosti nejsou, anebo způsobem, který nemůže kompromitovat poslání, hodnoty a integritu Glopolis.


Finanční podporu přijímáme jen od takových firem a institucí, jejichž celkový společenský přínos či celkový záměr pro naši spolupráci je vysoce pozitivní. 


Každého partnera, který nám věnoval svou materiální či finanční podporu transparentně zveřejňujeme minimálně na webových stránkách. Jsme připraveni důvody a parametry každé spolupráce vysvětlit komukoliv, kdo vůči ní vznese konkrétní, opodstatněné a závažné námitky Tento kodex budeme dále reflektovat jak se zaměstnanci a statutárními orgány Glopolis, tak s klíčovými partnery - a v případě potřeby zpřesňovat.

glopolis 2014