Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Aktivity

Odborné studie

Vlastní či objednané analýzy globální politiky, ekonomiky, obchodu, rozvojové pomoci a dalších globálních témat a problémů, různé hloubky a rozsahu, většinou publikované na webové stránce, v médiích či v odborných periodikách.

Kulaté stoly

2-3 hodinová moderované diskuse o zahraničně-politických tématech určená především pro zainteresovanou veřejnost.

Semináře

Půldenní až celodenní setkání odborníků zaměřená na detailnější analýzy konkrétní problematiky; určené specifickým cílovým skupinám (politikům, mediím, nevládním organizacím) či otevřené pro odbornou veřejnost a studenty.

Přednášky

Jednorázová odborná vystoupení na specifické téma, zejména pro studenty vysokých škol v rámci globálního a rozvojového vzdělávání.

Workshopy

Interaktivní vedení (facilitace) pracovních dílen na specifické téma pro menší skupiny zájemců s důrazem na trénink či výuku v oblasti globálního a rozvojového vzdělávání.

Vytváření kapacit

Organizace či zprostředkování seminářů, workshopů, přednášek a výukových programů za účelem rozšiřování odborných a organizačních kapacit vládních i nevládních subjektů zaměřujících se na problematiku globalizace.

Propojování existujících kapacit v oblasti globalizace

Koordinace platformy think-tanků, neziskových a nevládních organizací existujících v České republice a zabývajících se danou tematikou, s výhledem na regionální koordinaci.

Konzultační (poradenská) činnost

Vypracování nebo připomínkování projektů, publikací či koncepcí pro vládní i nevládní organizace.

Organizační činnost

Vlastní organizace či pomoc s organizací konferencí, odborných přednášek, seminářů, workshopů, kulatých stolů či jiných projektů na základě specifických požadavků.

Novinové články

Komentáře a analýzy v denním tisku, týdenících a odborných periodikách týkající se aktuálních globálních témat.

Spolupráce s médii

Aktivní účast v diskusních a jiných pořadech, konzultace s novináři, vyjádření a citace pro média.

Internetové stránky

Zveřejňování odborných studií, článků a dalších výstupů z aktivit thinktanku setříděné podle několika kritérií a potřeb hlavních skupin návštěvníků, přehled činností, nabídka aktuálních událostí, informace o thinktanku, jeho spolupracovnících a partnerech, portál k dalším odkazům v problematice globalizace.

glopolis 2014