Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Chytrý rozvoj

Rozvoj není jen něco, co se odehrává, anebo by se mělo odehrávat, v chudých zemích, ať již pomocí rozvojové spolupráce, nebo - a to především - vlastních snah dané společnosti. Rozvíjí se pochopitelně i tzv. Západ, Evropa či Česká republika. A také kraje, města, rodiny a konec konců i každý z nás. Náš rozvoj je ale provázaný s rozvojem Afričanů či Asiatů skrze to, jak vyrábíme a spotřebováváme, co kupujeme a prodáváme i skrze to, jakou politiku dělají naši zvolení zástupci. V každém případě po našem rozvoji zůstává stopa, která často škodlivě dopadá na lidi, kteří se s ní nemohou uspokojivě vypořádat. Příkladem takových dopadů jsou změny klimatu, evropské dotace pro  zemědělské vývozy anebo negativní dopady těžby surovin pro náš průmysl. Ačkoliv rozvoj je mnohem širší kategorií než ekonomický růst, mnohdy na ekonomický růst bývá redukován. Nejde ale jen o to, v jakém stavu rozvoj, zejména tedy ekonomický růst, zanechává klíčové zdroje, ale také jak naplňuje základní lidské potřeby.  Jinými slovy v pozadí všech těchto aktivit se skrývá i důležitá otázka, jak společenský pokrok měříme.

Od svého vzniku v roce 2004 Glopolis usiluje o kritický a komplexní přístup k problémům globalizace a rozvoje. Zaměřuje se na vzájemné vazby mezi bohatým Severem a chudým Jihem, včetně role České republiky a EU. Hledá společné jmenovatele mezi klíčovými globálními problémy (zejména mezi potravinovou, energeticko-klimatickou, finanční a ekonomickou krizí) a chudobou. Usiluje o aktivní dialog mezi neziskovým, vládním a soukromým sektorem. A pracuje na praktické realizaci konceptů, jako jsou koherence politik pro rozvoj, lidsko-právní přístup k rozvoji a integrální, systémový přístup.

Jádro práce na chytrém rozvoji spočívá v co nejkomplexnější analýze a konstruktivních doporučeních pro transformaci a pozitivní synergie mezi domácími a vnějšími politikami (ČR a EU). Svou vizi rozvoje, své rozvojové cíle nepotřebují jen rozvojové, nýbrž i rozvinuté země. Svou budoucnost potřebuje diskutovat a debatovat i Česká republika. Klíčové reformy pro větší kontrolu nejchudších obyvatel nad svými životy a udržitelnost globálního rozvoje jsou potřeba jak ve vládnutí jednotlivých zemí, tak v mezinárodních (zejména ekonomických) pravidlech. Neméně důležitá je ovšem také kutlivace české veřejné, politické a administrativní kultury. Prostředí, ve kterém se tvoří pravidla pro nás rozvoj i rozhodnutí o politikách, které ovlivňují rozvoj jiných.

Vzhledem k systémové povaze problémů a potřebě alternativní vize (paradigmatu) Glopolis považuje za důležité věnovat se nejen výzkumu, analýze a ovlivňování příslušných resortních politik, nýbrž i veřejné a odborné diskusi o rozvoji, osvětě a stále více i možnostem, jak k řešení globálních problémů mohou příspět trhy, spotřebitelé a firmy. Zároveň je zjevné, že první praktické výsledky je možné dosáhnout jen v dílčích otázkách, pomocí konkrétních, inovativních projektů. Na této cestě může být Glopolis i Vaším partnerem pro globální budoucnost.

Články

Od charity k lidsko-právnímu přístupu k rozvoji

Rybaření v Senegalu

Velmi staré přísloví přisuzované čínskému mudrci Lao'c, jenž žil v šestém století před Kristem, říká: „Dáš-li člověku rybu, nasytíš ho na jeden den. Naučíš-li ho však chytat ryby, poskytneš mu obživu na celý život.“

Workshop k začlenění lidských práv do rozvojových projektů

FoRS a Glopolis zorganizovali společně workshop k začlenění lidských práv do rozvojových projektů a projektů v oblasti rozvojového vzdělávání, osvěty a advocacy.

Publikace

Cesta k celistvosti a sebe-vědomé Česko: Příležitosti nejen pro ekologické a rozvojové organizace po roce 2015

Glopolis vydává studii, která se zabývá výzvami a příležitostmi nového rámce globálního rozvoje po roce 2015 z pohledu českých rozvojových a ekologických neziskových organizacích.

Cesta k celistvosti

Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší

Glopolis vydává novou studii věnující se lidským právům a přístupu k energiím.

Obálka "Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší"

Studie Development in Domestic and Global Politics

Glopolis vydal publikaci zabývající se různými přístupy k rozvojové problematice.

Cover of the "Development in Domestic and Global Politics" Paper
glopolis 2014